XML

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka”

Tryńcza, dnia 04.06.2024 r.
UIB.271.2.2.2024
 
Zapytanie ofertowe
 
dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00  zł, które udzielane jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z poź.zm.)
 
Gmina Tryńcza zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na:
 
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka”.

 1. Zamawiający:
Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, tel. (16) 642 12 21
NIP: 7941691460, REGON: 650900565
 1. Rodzaj zamówienia:
Usługa
 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów  prac projektowych oraz obliczeniem planowanych kosztów realizacji robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka”.
 2. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 1. Termin realizacji zamówienia:
do 30.06.2024 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu tj.:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu przynajmniej jednego programu funkcjonalno – użytkowego.
 1. W celu wykazania spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada Wykaz usług (wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
 1. Wykluczenia wykonawców z postępowania:
Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania:
 1. w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w przepisie art.  ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 z poź. zm.):
 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
Wykonawca oświadcza brak okoliczności wskazanych w przepisie art.  ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 z poź. zm.) w formularzu ofertowym.
 1. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, należne podatki i inne opłaty.
 2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
 3. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.
 1. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach następujących kryteriów oceny ofert:
Kryterium oceny ofert jest oferowana cena (C) – waga kryterium – 100 pkt (100%)
 1. Punkty za kryterium „Cena - C” zostaną obliczone według wzoru:
C = Cn / Cb x 100 pkt
gdzie:
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
 1. Wykonawca może otrzymać max 100 pkt.
 2. W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
 2. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
 3. Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty (wg zał. nr 2) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
 2. Wypełniony i podpisany Wykaz usług (wg zał. nr 3) wraz z dowodami, poświadczającymi  należyte wykonane usługi.
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę) - jeżeli dotyczy.
 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną.
 2. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2024 r. do godz. 10.00, drogą elektroniczną na adres: inwestycje@tryncza.eu
 2. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
 1. Wykonawcy mogą kontaktować się z Zamawiającym na adres e-mail: inwestycje@tryncza.eu
 2. Osobą upoważniona do kontaktowania się  z Wykonawcami jest:
 • w zakresie przedmiotu zamówienia: Tomasz Penkal.
 1. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Tryńcza, z siedzibą 37-204 Tryńcza 127;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy ;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 1. Postanowienia dodatkowe:
 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z poź. zm.)
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania/uzupełniania dokumentów, poprawienia oferty.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych.
                      
 
 
 
 
 
             ……………………………………….
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik Nr 1– Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Formularz oferty   
Załącznik nr 3 – Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Mapa poglądowa
 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zapytanie ofertowe Plik pdf 3.70 MB
zał 1_Opis przedmiotu zamówienia Plik pdf 367.66 KB
zał 2 _Formularz oferty Plik doc 58.22 KB
zał 3_Wykaz usług Plik doc 14.70 KB
zał 4_Mapa poglądowa Plik pdf 2.53 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2024-06-04
Publikujący Admin Administrator - Admin 2024-06-04 16:08
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2024-06-04 16:14