XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o Nr PRW700F wraz z instalacją elektroenergetyczną planowaną w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, na terenie dz. nr 719 obr. 0003 Gniewczyna Łańcucka .

UIB.6733.30.2019                                                            Tryńcza, dnia 14.10.2020r.

 

                                      

                                                OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji z dnia 30 września 2020r. znak ; SKO 415.87.2020, uchylającej decyzję Wójta Gminy Tryńcza Nr. UIB.6733.30.2019 r., z dnia 28 lipca 2020r., w przedmiocie odmowy wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  p.n.: „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o Nr PRW700F wraz z instalacją elektroenergetyczną planowaną w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, na terenie dz. nr 719 obr. 0003 Gniewczyna Łańcucka . 

 

UIB.6733.30.2019                                                            Tryńcza, dnia 14.10.2020r.

 

                                      

                                                OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji z dnia 30 września 2020r. znak ; SKO 415.87.2020, uchylającej decyzję Wójta Gminy Tryńcza Nr. UIB.6733.30.2019 r., z dnia 28 lipca 2020r., w przedmiocie odmowy wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  p.n.: „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o Nr PRW700F wraz z instalacją elektroenergetyczną planowaną w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, na terenie dz. nr 719 obr. 0003 Gniewczyna Łańcucka . 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 )., z a w i a d a m i a m ,  że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu  decyzją  z dnia 30 września 2020r. znak ; SKO 415.87.2020r., uchyliło decyzję Wójta Gminy Tryńcza Nr. UIB.6733.30.2019 r., z dnia 28 lipca 2020., w sprawie odmowy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  p.n.: „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o Nr PRW700F wraz z instalacją elektroenergetyczną planowaną w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, na terenie dz. nr 719 obr. 0003 Gniewczyna Łańcucka – przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego rozpoznania. 

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną.

Data zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 14 października r. 

Sprawę prowadzi Dadak Stanisława tel. (016) 642-12-21 w. 23

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-10-14
Publikujący -