Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów

 

 

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów

 

 

28/05/2020    S103    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Tryńcza: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2020/S 103-247884

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Tryńcza
Adres pocztowy: Tryńcza 127
Miejscowość: Tryńcza
Kod NUTS: PL82
Kod pocztowy: 37-204
Państwo: Polska
E-mail: ug.tryncza@data.pl
Tel.: +48 166421221
Faks: +48 166421221

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.tryncza.eu

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Raniżów
Adres pocztowy: Rynek 6
Miejscowość: Raniżów
Kod NUTS: PL82
Kod pocztowy: 36-130
Państwo: Polska
E-mail: ug.tryncza@data.pl
Tel.: +48 172285034

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.tryncza.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.tryncza.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Tryńcza i gminy Raniżów

Numer referencyjny: UIB.271.10.2020

II.1.2)Główny kod CPV

09331200

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów realizowana w ramach projektu: „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”. Zamówienie jest współfinansowa­ne ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 Rozwój OZE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część I - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją.

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

51112000

45300000

09331100

45321000

45330000

45310000

45331000

45223110

45261215

45315700

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tryńcza

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie w zakresie części I - kompleksowa dostawa wraz z montażem 209 instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Tryńcza obejmuje między innymi:

1. montaż konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne,

2. montaż paneli fotowoltaicznych w miejscu niezacienionym przez żadne obiekty w skali całego roku,

3. montaż rozdzielnic DC,

4. montaż falownika,

5. montaż rozdzielnicy AC,

6. montaż połączeń kablowych DC i AC,

7. wykonanie pomiarów elektrometrycznych,

8. konfigurację i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,

9. poinformowanie użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i prawidłowej obsłudze instalacji – przeszkolenie Użytkowników, oraz przekazanie instrukcji urządzeń w języku polskim,

10. przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej i opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów elektrycznych oraz rozruchu technologicznego systemu. Czynności te należy udokumentować w protokółach odbiorczych,

11. podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu.

12. zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełno­sprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób nie­pełnosprawnych w szczególno­ści poruszających się na wózkach inwalidzkich).

13. inne elementy ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy.

14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Liczba szynowodów (busbar) ogniwa fotowoltaicznego / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Moc znamionowa modułu fotowoltaicznego / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność modułu fotowoltaicznego / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność inwertera – Europejska sprawność ważona (nEU) / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/03/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0047/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:

„Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów” współfinansowa­nego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 Rozwój OZE.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część II - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

51112000

45300000

09331100

45321000

45330000

45310000

45331000

45223110

45261215

45315700

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Raniżów

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie w zakresie część II – kompleksowa dostawa wraz z montażem 172 instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Raniżów obejmuje między innymi:

1. montaż konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne,

2. montaż paneli fotowoltaicznych w miejscu niezacienionym przez żadne obiekty w skali całego roku,

3. montaż rozdzielnic DC,

4. montaż falownika,

5. montaż rozdzielnicy AC,

6. montaż połączeń kablowych DC i AC,

7. wykonanie pomiarów elektrometrycznych,

8. konfigurację i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,

9. poinformowanie użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i prawidłowej obsłudze instalacji – przeszkolenie Użytkowników, oraz przekazanie instrukcji urządzeń w języku polskim,

10. przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej i opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów elektrycznych oraz rozruchu technologicznego systemu. Czynności te należy udokumentować w protokółach odbiorczych,

11. podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu.

12. zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełno­sprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób nie­pełnosprawnych w szczególno­ści poruszających się na wózkach inwalidzkich).

13. inne elementy ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy.

14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Liczba szynowodów (busbar) ogniwa fotowoltaicznego / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Moc znamionowa modułu fotowoltaicznego / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność modułu fotowoltaicznego / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność inwertera – Europejska sprawność ważona (nEU) / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/03/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0047/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:

„Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów” współfinansowa­nego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 Rozwój OZE.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część III - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

51112000

45300000

09331100

45321000

45330000

45310000

45331000

45223110

45261215

45315700

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tryńcza

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie w zakresie części III – kompleksowa dostawa wraz z montażem 329 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Tryńcza obejmuje między innymi:

1. montaż kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i zestawów przyłączeniowych, przeznaczonych do danego rodzaju kolektora, z uwzględnieniem części rysunkowej projektu wykonawczego. Należy zastosować optymalny kąt pochylenia kolektora, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 30 stopni do 45 stopni oraz ustawienie kolektorów możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym nachyleniem od tego kierunku w zakresie od -45 stopni do + 45 stopni,

2. demontaż istniejącego zbiornika CWU i podłączenie do istniejącej instalacji,

3. montaż nowego podgrzewacza CWU wraz z zaworem mieszającym i wpięcie w obieg instalacji CWU,

4. montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową a podgrzewaczem CWU,

5. montaż grupy pompowej,

6. montaż czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku,

7. płukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

8. napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

9. wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie, przejście przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace,

10. zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,

11. poinformowanie Użytkownika o zasadach obsługi systemu solarnego i przekazanie instrukcji urządzeń w języku polskim. Poinformowanie Użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i prawidłowej obsłudze instalacji kolektorów słonecznych oraz przekazanie instrukcji urządzeń.

12. opracowanie dokumentacji powykonawczej.

13. zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełno­sprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób nie­pełnosprawnych w szczególno­ści poruszających się na wózkach inwalidzkich).

14. inne elementy ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy.

15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Moc jednostkowa kolektora słonecznego / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisowej / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/03/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0047/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:

„Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów” współfinansowa­nego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 Rozwój OZE.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część IV - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

51112000

45300000

09331100

45321000

45330000

45310000

45331000

45223110

45261215

45315700

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Raniżów

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie w zakresie części IV – kompleksowa dostawa wraz z montażem 139 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Raniżów obejmuje między innymi:

1. montaż kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i zestawów przyłączeniowych, przeznaczonych do danego rodzaju kolektora, z uwzględnieniem części rysunkowej projektu wykonawczego. Należy zastosować optymalny kąt pochylenia kolektora, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 30 stopni do 45 stopni oraz ustawienie kolektorów możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym nachyleniem od tego kierunku w zakresie od -45 stopni do + 45 stopni.

2. demontaż istniejącego zbiornika CWU i podłączenie do istniejącej instalacji,

3. montaż nowego podgrzewacza CWU wraz z zaworem mieszającym i wpięcie w obieg instalacji CWU,

4. montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową a podgrzewaczem CWU,

5. montaż grupy pompowej,

6. montaż czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku,

7. płukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

8. napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

9. wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie, przejście przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace,

10. zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,

11. poinformowanie Użytkownika o zasadach obsługi systemu solarnego i przekazanie instrukcji urządzeń w języku polskim. Poinformowanie Użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i prawidłowej obsłudze instalacji kolektorów słonecznych oraz przekazanie instrukcji urządzeń.

12. opracowanie dokumentacji powykonawczej.

13. zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełno­sprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób nie­pełnosprawnych w szczególno­ści poruszających się na wózkach inwalidzkich).

14. inne elementy ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy.

15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Moc jednostkowa kolektora słonecznego / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisowej / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/03/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0047/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:

„Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów” współfinansowa­nego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 Rozwój OZE.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część V - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

51112000

45300000

09331100

45321000

45330000

45310000

45331000

45223110

45261215

45315700

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tryńcza

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie w zakresie części V – kompleksowa dostawa wraz z montażem 53 instalacji powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tryńcza obejmuje między innymi:

1. demontaż istniejącego zbiornika CWU i odłączenie od istniejącej instalacji CWU.

2. montaż nowego podgrzewacza z pompą ciepła i wpięcie w obieg instalacji CWU,

3. montaż i izolacja przewodów powietrznych,

4. podłączenie istniejącego źródła ciepła do wymiennika w podgrzewaczu,

5. wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie, przejście przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace,

6. zaprogramowanie i uruchomienie pompy ciepła,

7. opracowanie dokumentacji powykonawczej,

8. przeszkolenie Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania – instrukcja powinna być napisana językiem nietechnicznym w języku polskim,

9. zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełno­sprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób nie­pełnosprawnych w szczególno­ści poruszających się na wózkach inwalidzkich).

10. inne elementy ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy.

11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisowej / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0047/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:

„Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów” współfinansowa­nego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 Rozwój OZE.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część VI - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją

Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

51112000

45300000

09331100

45321000

45330000

45310000

45331000

45223110

45261215

45315700

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Raniżów

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie w zakresie części VI – kompleksowa dostawa wraz z montażem 42 instalacji powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Raniżów obejmuje między innymi:

1. demontaż istniejącego zbiornika CWU i odłączenie od istniejącej instalacji CWU.

2. montaż nowego podgrzewacza z pompą ciepła i wpięcie w obieg instalacji CWU,

3. montaż i izolacja przewodów powietrznych,

4. podłączenie istniejącego źródła ciepła do wymiennika w podgrzewaczu,

5. wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie, przejście przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace,

6. zaprogramowanie i uruchomienie pompy ciepła,

7. opracowanie dokumentacji powykonawczej,

8. przeszkolenie Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania – instrukcja powinna być napisana językiem nietechnicznym w języku polskim,

9. zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełno­sprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób nie­pełnosprawnych w szczególno­ści poruszających się na wózkach inwalidzkich).

10. inne elementy ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy.

11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisowej / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0047/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:

„Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów” współfinansowa­nego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 Rozwój OZE.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część VII - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją

Część nr: 7

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

51112000

45300000

09331100

45321000

45330000

45310000

45331000

45223110

45261215

45315700

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tryńcza

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie w zakresie części VII – kompleksowa dostawa wraz z montażem 11 instalacji kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza obejmuje między innymi:

1. demontaż starego kotła, wyniesienie z kotłowni na zewnątrz i przekazanie go mieszkańcowi,

2. montaż nowego kotła i wpięcie go do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u.

3. wykonanie zabezpieczeń instalacji c.o. i c.w.u. zgodnie z obowiązującymi normami w tym zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

4. instalacja regulatora kotła;

5. wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami,

6. wykonanie płukania i prób ciśnieniowych instalacji,

7. uruchomienie instalacji,

8. przeszkolenie Użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji,

9. odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu.

10. uruchomienie instalacji,

11. opracowanie dokumentacji powykonawczej,

12. zamawiający zaleca, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełno­sprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób nie­pełnosprawnych w szczególno­ści poruszających się na wózkach inwalidzkich).

13. inne elementy ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy.

14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisowej / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0047/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:

„Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów” współfinansowa­nego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 Rozwój OZE.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część VIII - kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kotłów na biomasę na terenie Gminy Raniżów o mocy zainstalowanej zgodnej z dokumentacją

Część nr: 8

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

51112000

45300000

09331100

45321000

45330000

45310000

45331000

45223110

45261215

45315700

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Raniżów

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie w zakresie części VIII – kompleksowa dostawa wraz z montażem 2 instalacji kotłów na biomasę na terenie Gminy Raniżów obejmuje między innymi:

1. demontaż starego kotła, wyniesienie z kotłowni na zewnątrz i przekazanie go mieszkańcowi,

2. montaż nowego kotła i wpięcie go do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u.

3. wykonanie zabezpieczeń instalacji c.o. i c.w.u. zgodnie z obowiązującymi normami w tym zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

4. instalacja regulatora kotła;

5. wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami,

6. wykonanie płukania i prób ciśnieniowych instalacji,

7. uruchomienie instalacji,

8. przeszkolenie Użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji,

9. odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu.

10. uruchomienie instalacji,

11. opracowanie dokumentacji powykonawczej,

12. zamawiający zaleca, aby podczas montażu uwzględniać wymagania osób niepełno­sprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób nie­pełnosprawnych w szczególno­ści poruszających się na wózkach inwalidzkich).

13. inne elementy ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy.

14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisowej / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-18-0047/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.:

„Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów” współfinansowa­nego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć wykaz dostaw - wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem ter­minu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz któ­rych dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te do­stawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referen­cje bądź inne dokumenty wysta­wione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wyko­nawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

UWAGA ! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wykaz dostaw należy złożyć oddzielenie dla każdej części.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobligowany jest wykazać:

a) Część I - wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości minimum 150 instalacji w ramach jednego zamówienia (umowy). Przez instalację fotowoltaiczną należy rozumieć zespół urządzeń i elementów (panele słoneczne, falowniki czyli inwertery fotowoltaiczne, liczniki energii, zabezpieczenie AC/DC, przewody solarne, stelaże), które mają za zadanie przetworzyć energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

b) Część II - wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości minimum 120 instalacji w ramach jednego zamówienia (umowy). Przez instalację fotowoltaiczną należy rozumieć zespół urządzeń i elementów (panele słoneczne, falowniki czyli inwertery fotowoltaiczne, liczniki energii, zabezpieczenie AC/DC, przewody solarne, stelaże), które mają za zadanie przetworzyć energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

c) Część III – wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości minimum 230 instalacji w ramach jednego zamówienia (umowy).

d) Część IV – wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości minimum 100 instalacji w ramach jednego zamówienia (umowy).

e) Część V – wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej w ilości minimum 40 instalacji (zestawów) w ramach jednego zamówienia (umowy).

f) Część VI – wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, dostaw wraz z montażem instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej w ilości minimum 30 instalacji (zestawów) w ramach jednego zamówienia (umowy).

g) Część VII – wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach w ilości minimum 8 instalacji (zestawów) w ramach jednego zamówienia (umowy).

h) Część VIII – wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach w ilości minimum 1 instalacji (zestawów) w ramach jednego zamówienia (umowy).

UWAGA !!! Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, je­żeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r. (C-387/14) doświadczenie konsorcjanta nie powinno być traktowane jako doświadcze­nie całego konsorcjum. Doświadczenie konsorcjanta to wy­łącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedyn­czy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze „wsparcia” pozostałych jego człon­ków w trybie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego należy złożyć zestawienie zawierające:

6.1. dla części I:

6.1.1. wskazanie nazwy producenta i oferowanego modelu panela fotowoltaicznego, a także załączniki w postaci kart katalogowych dla panela fotowoltaicznego i inwertera,

6.1.2. certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą IEC 61215, IEC 61730, UL1703 lub normami równoważnymi wydanymi przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 Pzp,

6.1.3. certyfikat potwierdzający zgodność inwertera z normą PN-EN 61000-3-2: 2007, PN-EN 61000-3-3: 2011, PN-EN 50438 lub normami równoważnymi wydanymi przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 Pzp,

6.1.4. karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzającą spełnianie przez moduł parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

6.1.5. karta techniczna inwertera fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzającą spełnianie przez moduł parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

6.2. dla części II:

6.2.1. wskazanie nazwy producenta i oferowanego modelu panela fotowoltaicznego, a także załączniki w postaci kart katalogowych dla panela fotowoltaicznego i inwertera,

6.2.2. certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą IEC 61215, IEC 61730, UL1703 lub normami równoważnymi wydanymi przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 Pzp,

6.2.3. certyfikat potwierdzający zgodność inwertera z normą PN-EN 61000-3-2: 2007, PN-EN 61000-3-3: 2011, PN-EN 50438 lub normami równoważnymi wydanymi przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 Pzp,

6.2.4. karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzającą spełnianie przez moduł parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

6.2.5. karta techniczna inwertera fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzającą spełnianie przez moduł parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

UWAGA ! W przypadku składania oferty na część I i II zamawiający dopuszcza, aby wykonawca posłużył się tymi samymi dokumentami dla obu części. Nie ma wymogu składania „podwójnych” dokumentów.

6.3. dla części III :

6.3.1. wskazanie nazwy producenta i oferowanego modelu kolektora, a także załączniki w postaci kart technicznych dla kolektorów słonecznych,

6.3.2. certyfikat zgodności na znak Keymark („Solar Keymark”) lub inny równoważny certyfikat zgodności potwierdzający między innymi przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z całym obowiązkowym zakresem normy PN-EN ISO 9806:2014-02 (lub równoważnej) według metodologii ujętej w normie PN-EN ISO 9806:2014-02 (lub równoważnej).

6.3.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowany kolektor wymaganych parametrów tj.: pełne sprawozdanie (raport) z badań na zgodność z podanymi normami, w tym potwierdzające pozytywny wynik badania odporności na uderzenie (gradobicie), przeprowadzonego wg PN-EN ISO 9806:2014-02 lub równoważnej normy, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub inne dokumenty równoważne.

6.4. dla części IV:

6.4.1. wskazanie nazwy producenta i oferowanego modelu kolektora, a także załączniki w postaci kart technicznych dla kolektorów słonecznych,

6.4.2. certyfikat zgodności na znak Keymark („Solar Keymark”) lub inny równoważny certyfikat zgodności potwierdzający między innymi przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z całym obowiązkowym zakresem normy PN-EN ISO 9806:2014-02 (lub równoważnej) według metodologii ujętej w normie PN-EN ISO 9806:2014-02 (lub równoważnej).

Dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowany kolektor wymaganych parametrów tj.: pełne sprawozdanie (raport) z badań na zgodność z podanymi normami, w tym potwierdzające pozytywny wynik badania odporności na uderzenie (gradobicie), przeprowadzonego wg PN-EN ISO 9806:2014-02 lub równoważnej normy, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub inne dokumenty równoważne.

UWAGA ! W przypadku składania oferty na część III i IV zamawiający dopuszcza, aby wykonawca posłużył się tymi samymi dokumentami dla obu części. Nie ma wymogu składania „podwójnych” dokumentów.

6.5. dla części V:

6.5.1. karta techniczna powietrznej pompy ciepła obejmują informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

6.6. dla części VI:

6.6.1. karta techniczna powietrznej pompy ciepła obejmują informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

UWAGA ! W przypadku składania oferty na część V i VI zamawiający dopuszcza, aby wykonawca posłużył się tymi samymi dokumentami dla obu części. Nie ma wymogu składania „podwójnych” dokumentów.

6.7. dla części VII:

6.7.1. Certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą EN 303-5:2012 (lub równoważna) oraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 – wydane przez jednostkę oceniającą zgodnie w art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

6.7.2. Karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez kocioł parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załączniku 1 i 1a (PFU, dokumentacja wykonawcza), w tym wymagana sprawność minimalna.

6.8. dla części VIII:

6.8.1. Certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą EN 303-5:2012 (lub równoważna) oraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 – wydane przez jednostkę oceniającą zgodnie w art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

6.8.2. Karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez kocioł parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załączniku 1 i 1a (PFU, dokumentacja wykonawcza), w tym wymagana sprawność minimalna.

UWAGA ! W przypadku składania oferty na część VII i VIII zamawiający dopuszcza, aby wykonawca posłużył się tymi samymi dokumentami dla obu części. Nie ma wymogu składania „podwójnych” dokumentów.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 02/07/2020

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 02/07/2020

Czas lokalny: 12:15

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Tryńcza, Tryńcza 37-204, Tryńcza 127.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i art.24 ust. 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - JEDZ. JEDZ należy przesłać razem z ofertą przez https://miniportal.uzp.gov.pl JEDZ wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego,podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) odnoszących się do Wykonawcy oraz podmiotów, o których mowa pkt 4.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie winno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 ustawy Pzp.

11. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

13. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) wynosi 60 dni.

14. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

1) dla części I : 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100)

2) dla części II : 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100)

3) dla części III : 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych i 00/100)

4) dla części IV : 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych i 00/100)

5) dla części V : 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100)

6) dla części VI : 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100)

7) dla części VII : 1 500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100)

8) dla części VIII : 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie.

2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Kopia odwołania może być przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl

2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4. i 2.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Skarga do sądu.

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r.– Prawo pocztowe (j.t.Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/05/2020

 

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-05-28
Publikujący -
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 16 stycznia 2021r. 08:57:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.