XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na części

Ogłoszenie nr 589045-N-2020 z dnia 2020-09-24 r.
 

Gmina Tryńcza: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 Ogłoszenie nr 589045-N-2020 z dnia 2020-09-24 r.
 

Gmina Tryńcza: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tryńcza, krajowy numer identyfikacyjny 65090056500000, ul. Tryńcza  127 , 37-204  Tryńcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 421 221, e-mail ug.tryncza@data.pl, faks 166 421 221.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.tryncza.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.tryncza.eu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.tryncza.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na części
Numer referencyjny: UIB.271.19.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na części. 2. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na trzy części: Część nr 1 – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Ubieszyn, Wólka Małkowa i Wólka Ogryzkowa. Część nr 2 – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce i Jagiełła. Część nr 3 – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tryńcza i Gniewczyna Tryniecka. 3. Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 1 – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Ubieszyn, Wólka Małkowa i Wólka Ogryzkowa obejmuje następujący zakres: 1) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Głogowiec - przy drodze gminnej nr ewid. 309, 2) budowa linii kablowej oświetlenia chodnika w m. Gniewczyna Łańcucka – przy drodze powiatowej Nr P1 518 R Gniewczyna Łań. - Świętoniowa, 3) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Ubieszyn – przy drodze gminnej nr ewid. 751 - Mały Ubieszyn, 4) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Wólka Małkowa - przy drodze gminnej nr ewid. 268, 5) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Wólka Ogryzkowa – przy drodze gminnej nr ewid. 99 i nr ewid. 134. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8a do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Załącznik nr 9a do SIWZ – Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 10a do SIWZ – Przedmiar robót oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ – wzór umowy. 4. Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 2 – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce i Jagiełła obejmuje następujący zakres: 1) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Gorzyce – przy drodze gminnej nr ewid. 1524, 2) budowa linii kablowej oświetlenia chodnika w m. Gorzyce – przy drodze krajowej nr 77, 3) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Gorzyce - przy drodze gminnej nr ewid. 362 – do cmentarza, 4) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Jagiełła - przy drodze gminnej nr ewid. 281 i nr ewid. 250 - za mostem, 5) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Jagiełła - przy drodze gminnej nr ewid.735, 6) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Jagiełła - przy drodze gminnej nr ewid. 995/1 (była mleczarnia), 7) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Jagiełła – przy drodze powiatowej P 1 580 R Gorliczyna – Wólka Pełkińska. 8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8b do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Załącznik nr 9b do SIWZ – Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 10b do SIWZ – Przedmiar robót oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ – wzór umowy. 5. Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 3 – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tryńcza i Gniewczyna Tryniecka obejmuje następujący zakres: 1) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Tryńcza przy drodze gminnej nr ewid. 1305/2 - Zawisłocze, 2) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Tryńcza przy drodze gminnej nr ewid. 1374 - Zawisłocze, 3) budowa linii oświetlenia parkowego w m. Tryńcza, 4) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Tryńcza - Podwólcze, 5) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Tryńcza - przy drodze gminnej nr ewid. 886 i 858 - do cmentarza, 6) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Tryńcza - przy drodze wojewódzkiej nr 835, 7) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Gniewczyna Tryniecka - przy drodze wojewódzkiej nr 835 i drodze gminnej nr ewid. 1281/2, 8) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Gniewczyna Tryniecka przy drodze gminnej nr ewid. 899 i nr ewid. 1147– Piaski, 9) budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej w m. Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Wólka Małkowa - przy drodze wojewódzkiej nr 835. 10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8c do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Załącznik nr 9c do SIWZ – Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 10c do SIWZ – Przedmiar robót oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ – wzór umowy. 6. Rozwiązania równoważne: 1) W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”. 2) W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, typy materiałów i urządzeń oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. 3) Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągniecie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. 7. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, tj.: czynności przy robotach ziemnych, robotach montażowych. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

31321100-3

45231400-9

45314300-4

45315300-1

45316110-9

31500000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część nr 1 - Zamawiający uzna warunek za spełniony – jeżeli: 1)wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonał i prawidłowo ukończył minimum dwie roboty budowlane której przedmiotem była robota polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) brutto każda z robót; 2)wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót), zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Część nr 2 - Zamawiający uzna warunek za spełniony – jeżeli: 1)wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonał i prawidłowo ukończył minimum dwie roboty budowlane której przedmiotem była robota polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł) brutto każda z robót; 2)wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót), zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Część nr 3 - Zamawiający uzna warunek za spełniony – jeżeli: 1)wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonał i prawidłowo ukończył minimum dwie roboty budowlane której przedmiotem była robota polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł) brutto każda z robót; 2)wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego przynajmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót), zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2 lit. c1) SIWZ odpowiednio dla danej części), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2 lit. c2) SIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony formularz oferty ( wzór stanowi załącznik Nr 1), 2) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału 6 ust. 1 SIWZ, 3) Kosztorys ofertowy uproszczony, 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (jeżeli dotyczy). 6) Potwierdzenie wniesienia wadium: -wadium w formie pieniężnej - do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium jako odrębny załącznik wpięty do oferty; -wadium w innej formie niż pieniądz - należy zamieścić w osobnej kopercie zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla części nr 1: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); dla części nr 2: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100); dla części nr 3: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium należy wnieść oddzielnie dla każdej części. 3. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z poź. zm.). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Nr 07 9096 0004 2005 0021 2881 0009 z dopiskiem: „Wadium na przetarg Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na części – Część nr …” 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłaty wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej – „Wadium na przetarg Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na części – Część nr …” oraz włożyć do koperty zewnętrznej. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ­ odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ­ musi odpowiadać, co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, ­ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) Zmiany wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy w przypadku: a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany wysokości stawki podatku VAT, b) zmiany wynagrodzenia w związku z odstąpieniem na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót, pod warunkiem wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu umowy bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych; 2) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 w przypadku: a) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (ulewne i długotrwałe deszcze) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, b) koniecznością wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe lub których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, c) wystąpienia siły wyższej (np. klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót, d) wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, e) wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji projektowej kolizje elementów instalacji i sieci na terenie budowy wymagające zastosowania robót zamiennych lub dodatkowych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin realizacji robót określony w umowie może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Ubieszyn, Wólka Małkowa i Wólka Ogryzkowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 1 – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Ubieszyn, Wólka Małkowa i Wólka Ogryzkowa obejmuje następujący zakres: 1) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Głogowiec - przy drodze gminnej nr ewid. 309, 2) budowa linii kablowej oświetlenia chodnika w m. Gniewczyna Łańcucka – przy drodze powiatowej Nr P1 518 R Gniewczyna Łań. - Świętoniowa, 3) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Ubieszyn – przy drodze gminnej nr ewid. 751 - Mały Ubieszyn, 4) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Wólka Małkowa - przy drodze gminnej nr ewid. 268, 5) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Wólka Ogryzkowa – przy drodze gminnej nr ewid. 99 i nr ewid. 134. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8a do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Załącznik nr 9a do SIWZ – Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 10a do SIWZ – Przedmiar robót oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ – wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 31321100-3, 45231400-9, 45314300-4, 45315300-1, 45316110-9, 31500000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce i Jagiełła

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 2 – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce i Jagiełła obejmuje następujący zakres: 1) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Gorzyce – przy drodze gminnej nr ewid. 1524, 2) budowa linii kablowej oświetlenia chodnika w m. Gorzyce – przy drodze krajowej nr 77, 3) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Gorzyce - przy drodze gminnej nr ewid. 362 – do cmentarza, 4) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Jagiełła - przy drodze gminnej nr ewid. 281 i nr ewid. 250 - za mostem, 5) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Jagiełła - przy drodze gminnej nr ewid.735, 6) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Jagiełła - przy drodze gminnej nr ewid. 995/1 (była mleczarnia), 7) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Jagiełła – przy drodze powiatowej P 1 580 R Gorliczyna – Wólka Pełkińska. 8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8b do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Załącznik nr 9b do SIWZ – Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 10b do SIWZ – Przedmiar robót oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ – wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231400-9, 45314300-4, 45315300-1, 45316110-9, 31500000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tryńcza i Gniewczyna Tryniecka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 3 – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tryńcza i Gniewczyna Tryniecka obejmuje następujący zakres: 1) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Tryńcza przy drodze gminnej nr ewid. 1305/2 - Zawisłocze, 2) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Tryńcza przy drodze gminnej nr ewid. 1374 - Zawisłocze, 3) budowa linii oświetlenia parkowego w m. Tryńcza, 4) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Tryńcza - Podwólcze, 5) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Tryńcza - przy drodze gminnej nr ewid. 886 i 858 - do cmentarza, 6) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Tryńcza - przy drodze wojewódzkiej nr 835, 7) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Gniewczyna Tryniecka - przy drodze wojewódzkiej nr 835 i drodze gminnej nr ewid. 1281/2, 8) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Gniewczyna Tryniecka przy drodze gminnej nr ewid. 899 i nr ewid. 1147– Piaski, 9) budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej w m. Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Wólka Małkowa - przy drodze wojewódzkiej nr 835. 10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8c do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Załącznik nr 9c do SIWZ – Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 10c do SIWZ – Przedmiar robót oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ – wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45231400-9, 45314300-4, 45315300-1, 45316110-9, 31500000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-09-24
Publikujący -