XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Przebudowa pomieszczeń w budynku Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy

Tryńcza, dnia 07.10.2020r.

UIB.271.18.2020

                                               Do zamieszczenia na stronie

                                               internetowej Zamawiającego

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z poź.zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy,

 

Tryńcza, dnia 07.10.2020r.

UIB.271.18.2020

                                               Do zamieszczenia na stronie

                                               internetowej Zamawiającego

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z poź.zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy,

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr II złożoną przez Wykonawcę –

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Budowlane ALECO

M.Kamiński,  D.Kamiński S.C.

ul. Spółdzielcza 8, 37-300 Leżajsk

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „okres gwarancji” – 40%. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 569 263,27 zł brutto oraz udzielił 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 Cena – 60%

Punktacja w kryterium:

Okres gwarancji – 40%

Łączna punktacja

I

Firma Remontowo – Budowlana  „DAMIANEXBUD” Damian Piątek

Mirocin 379,

37-200 Przeworsk

56,66 pkt

40,00 pkt

96,66 pkt

II

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Budowlane ALECO

M.Kamiński D.Kamiński S.C.

ul. Spółdzielcza 8

37-300 Leżajsk

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

                                                                                                ………………………………………………

 

 

 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
INFORMACJA O WYBORZE Plik pdf 484.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-10-07
Publikujący -