Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
23-02-2019, Sobota, 00:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza
Treść ARCHIWALNA !

Tryńcza, dnia 2018-04-20

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z realizacją projektu pn.: „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Numer wniosku: RPPK.08.04.00-18-0026/17, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy składa zaproszenie do złożenia oferty na usługę polegającą na prowadzenia grupy wsparcia dla łącznie 18 Beneficjentów projektu „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza”, pełniących funkcje opiekuńczo – wychowawcze.

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123

tel. (16) 642 17 32

 

 

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
 1. Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami rozeznania rynku, o której mowa w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 z dnia 19 września 2016 r. Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej www.bip.tryncza.eu
 2.  Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Numer wniosku: RPPK.08.04.00-18-0026/17

 

 1. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzenia grupy wsparcia dla łącznie 18 Beneficjentów projektu „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza” pełniących funkcje opiekuńczo – wychowawcze,  w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach projektu: pn.: „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Numer wniosku: RPPK.08.04.00-18-0026/17

 

 

 

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia pracy grupy wsparcia poprzez moderowanie jej spotkań oraz nadzór merytoryczny i facylitację całego procesu jej pracy.
 2. Spotkania grupy wsparcia odbywać się będą w dniach i godzinach dostosowanych do wymogów Beneficjentów projektu.
 3. Usługę prowadzenia grupy wsparcia będzie świadczyć jedna osoba – lider.
 4. Wybrany wykonawcy zobowiązany będzie przygotować program spotkań i przedstawić do akceptacji.
 5. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń, wsparcie emocjonalne rodziców borykających się z różnorodnymi problemami opiekuńczo – wychowawczymi.
 6. Rozwój usługi grupy wsparcia obejmuje łącznie 30 godzin, z tym, że spotkania będą się odbywać 1 raz w miesiącu przez 2 godziny zegarowe, przez okres 15 miesięcy od maja 2018 r. do lipca 2019 r.
 7. Na potrzeby realizacji zadania zostanie wynajęta sala przez Zamawiającego. Dokładne miejsce realizacji usługi zostanie podane do wiadomości Wykonawcy po podpisaniu umowy.
 8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji usługi, od momentu podpisania umowy do lipca 2019 r.
 9. Wykonawca na potrzeby realizacji usługi zapewni niezbędne materiały szkoleniowe.
 10. Wykonawca w zakresie realizacji usługi prowadzić będzie niżej wymienione dokumenty, według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego:
 • kartę czasu pracy prowadzącego (lidera grupy wsparcia)
 • dziennik zajęć, zawierający co najmniej datę, wymiar godzin, tematykę zajęć oraz podpis prowadzącego,
 • listę obecności Beneficjentów skierowanych na spotkania grupy wsparcia,
 • listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych
 1. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych przed i po zakończeniu całego cyklu spotkań.
 2. Karty czasu pracy prowadzącego (lidera grupy wsparcia), ankiety ewaluacyjne, materiały szkoleniowe, dzienniki zajęć, listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych zostaną oznaczone znakiem Funduszy Europejskich (FE) znakiem Unii Europejskiej (UE) barwami Rzeczypospolitej Polskiej, a także oficjalnym logiem promocyjnym województwa podkarpackiego, zgodnie z zasadami zawartymi w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, zamieszczonej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
 3. W ramach kosztów prowadzenia grupy wsparcia Wykonawca ponosi koszt:
 • kart czasu pracy,
 • materiałów szkoleniowych dla uczestników grupy wsparcia,
 • ankiet ewaluacyjnych dla uczestników grup wsparcia,
 • dzienników zajęć,
 • listy obecności,
 • listy odbioru materiałów szkoleniowych.
 1. Zamawiający zastrzega, że liczba uczestników grupy wsparcia może ulec zmianom, o czym Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem pierwszego spotkania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli prowadzonej usługi w trakcie jej realizacji.

 

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 1. Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy;
 2. Termin zakończenia: 31 lipca 2019 r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Cenę oferty Wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania całego przedmiotu zamówienia przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w formularzu ofertowym powinna zawierać wszystkie koszty (koszt realizacji zajęć, koszt dojazdu, podatek, składki ZUS w tym również ewentualne pochodne pracodawcy ) w przeliczeniu na 1 godzinę zajęć.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH ORAZ OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 1. Kryteria złożonych ofert:
 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

 

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria

 

 

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie (pkt)

1

Cena

80

2

Doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną:

Max. 20

2a

Doświadczenie 2 - letnie

10

2b

Doświadczenie więcej niż 2 lata

20

 

 

 1. Maksymalna liczba punktów , jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

 

 1. Oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:

 

Cena oferowana minimalna

Po =            Cena badanej oferty               x 80 pkt + D,

 

Gdzie Po oznacza punktację oferty ogółem, D oznacza ilość punktów za doświadczenie.

 

 1.  Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:
 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje, min. 1 osobą, która będzie zaangażowana do realizacji zamówienia i która spełnia następujące warunki:
 1. Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika socjalna, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,
 2. Doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną

Przez dysponowanie osobą, która będzie zaangażowana do realizacji zamówienia należy rozumieć pracownika lub inną osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej, a także osobę, która aktualnie nie jest związana z Wykonawcą, jednakże zobowiąże się do realizacji usługi na rzecz Wykonawcy jako pracownik lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku ww. powiązań

 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.

2) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień. 

6) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

7) Forma oferty:

7.1 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

7.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

7.3 Oferta powinna przedstawiać cenę brutto  wyrażoną w PLN.

8) Kompletna oferta powinna zawierać:

8.1 oferta Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego (załącznik nr 1);

8.2 Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy,

8.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert,

8.4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 2).

 

XI.  MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy, Tryńcza 123, 37-204 Tryńcza, z dopiskiem na kopercie „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na na usługę polegającą na prowadzenia grupy wsparcia dla łącznie 18 Beneficjentów projektu „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza”, pełniących funkcje opiekuńczo – wychowawcze. lub drogą elektroniczną na adres: gopstryncza@wp.pl

2) Kompletna oferta powinna zostać  złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami
w terminie do 30.04.2018 r. do godz. 9.30

3) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferta podlega odrzuceniu. 

5) Dokumenty powinny by sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorcami  załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.

6) O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail.

 

XII.  INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

XIII.  POZOSTAŁE INFORMACJE I WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:

1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

2) Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: gopstryncza@wp.pl

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmian warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .

b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

c) jeżeli Zamawiający uzna,  że oferta, którą musiałby wybrać  jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego.

d) jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu.

e) jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza przekracza wysokość środków finansowych jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie  przedmiotowego zamówienia.

 

XIV.  ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

1) Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,

2) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ……………………………………….

                                                                                                             Zatwierdzam


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 2.54 MB
2. Zał. Nr 1 - Formularz ofertyPlik PDF 360.60 Kb
3. Zał. Nr 2 - OświadczeniePlik PDF 335.32 Kb
4. OdpowiedźPlik PDF 352.83 Kb
5. Informacja o wyborze oferty 161.46 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-04-20 14:45:11
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-04-20 14:55:05

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl