Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
21-02-2019, Czwartek, 18:14


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia diagnozy funkcjonalności-dysfunkcjonalności

Tryńcza, dnia 14.05.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia diagnozy funkcjonalności-dysfunkcjonalności

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na usługę  przeprowadzenia poradnictwa i wsparcia polegającego na przeprowadzeniu diagnozy funkcjonalności-dysfunkcjonalności i opracowaniu konceptualizacji obszarów problemowych dla 10 rodzin uczestniczących w projekcie „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”  realizowanym przez Gminę Tryńcza/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy.

1.ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123

tel. (16) 642 17 32

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na diagnozie funkcjonalności-dysfunkcjonalności łącznie 10 rodzin biorących udział w projekcie „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Numer wniosku: RPPK.08.04.00-18-0026/17.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

A. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu diagnozy funkcjonalności-dysfunkcjonalności sytemu rodzinnego i sformułowaniu obszarów trudności/problemów łącznie 10 rodzin biorących udział w projekcie.

B. Zakres obowiązków i czynności związanych z realizacją zamówienia:

 • Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej dla 10 rodzin (51 osób),
 • Diagnoza obejmuje łącznie 10 godzin zegarowych - dla każdej z rodzin przewiduje się 1 godzinę.
 • Diagnoza powinna być przeprowadzana pod kątem trudności i problemów rodzin wskazanych przez Zamawiającego.
 • Diagnoza powinna obejmować badania psychologiczne, w tym rozmowy z poszczególnymi członkami rodziny; powinna być przeprowadzona na podstawie odpowiednich metod diagnostycznych/ narzędzi psychologicznych i zawierać m.in.
 1. życiorys rodziny,
 2. relacje wewnątrzrodzinne, rodzinne i społeczne,
 3. podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny,
 4. wychowanie dzieci, postawy rodzicielskie,
 5. praca zawodowa,
 6. gospodarowanie budżetem domowym,
 7. trudności i problemy w funkcjonowaniu rodziny,
 • Opracowanie na podstawie diagnozy opinii o rodzinach biorących udział w projekcie.

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy
 2. Termin zakończenia: 30 maja 2018 r.

 

4. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Na potrzeby realizacji zadania zostanie wynajęta sala przez Zamawiającego. Dokładne miejsce realizacji usługi zostanie podane do wiadomości Wykonawcy po podpisaniu umowy.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu całości zadania w terminie 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

6. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

1) Oferty na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123, przesyłając pocztą (ważna data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy), osobiście w siedzibie Zamawiającego, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gopstryncza@wp.pl w terminie do 21.05.2018 r. do godziny 9.30.

2) Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

3) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty (tj. Załącznik nr 1 – formularz oferty, Załącznik nr 2 – oświadczenie o dysponowaniu zasobami ludzkimi, Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) składające się na ważną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferta podlega odrzuceniu.

 

4) O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomienie drogą e-mail na adres podany w formularzu oferty, oraz za pośrednictwem strony Zamawiającego http://www.bip.tryncza.eu.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się pojedynczy Wykonawca lub Wykonawca, który dysponuje, min. 1 osobą, która będzie zaangażowana do realizacji zamówienia i która spełnia następujące warunki:

 

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 2. co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa, w tym co najmniej 1-letnie doświadczenie w pracy w poradnictwie rodzinnym,

 

Przez dysponowanie osobą, która będzie zaangażowana do realizacji zamówienia należy rozumieć pracownika lub inną osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej, a także osobę, która aktualnie nie jest związana z wykonawcą, jednakże zobowiąże się do realizacji usługi na rzecz Wykonawcy jako pracownik lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku ww. powiązań

 

8.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cenę oferty Wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania całego przedmiotu zamówienia przez okres
i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I OPIS SPOSOBU OCENY OFERT.

1 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena - 100 %

 

Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru

 

cena najniższa spośród badanych ofert

        ilość uzyskanych punktów = ___________________________________________________  x  100

                                                                    cena badanej oferty 

            (wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień. 

7) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

8) Forma oferty:

8.1 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

8.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

8.3 Oferta powinna przedstawiać cenę brutto  wyrażoną w PLN.

9) Kompletna oferta powinna zawierać:

9.1 oferta Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego (załącznik nr 1);

9.2 Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy,

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert,

9.4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 2).

9.5 Oświadczenie o dysponowaniu zasobami ludzkimi (załącznik nr 3).

 

11.  MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy, Tryńcza 123, 37-204 Tryńcza, z dopiskiem na kopercie „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na usługę  przeprowadzenia poradnictwa i wsparcia polegającego na przeprowadzeniu diagnozy funkcjonalności-dysfunkcjonalności i opracowaniu konceptualizacji obszarów problemowych dla 10 rodzin uczestniczących w projekcie „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczejlub drogą elektroniczną na adres: gopstryncza@wp.pl

2) Kompletna oferta powinna zostać  złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami
w terminie do 21.05.2018 r. do godz. 9.30

3) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferta podlega odrzuceniu. 

5) Dokumenty powinny by sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorcami  załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.

6) O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail.

 

12.  INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

13.  POZOSTAŁE INFORMACJE I WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:

1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

2) Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: gopstryncza@wp.pl

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .

b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

c) jeżeli Zamawiający uzna,  że oferta, którą musiałby wybrać  jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego.

d) jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu.

e) jeżeli oferta z najwyższą liczbą punktów przekracza wysokość środków finansowych jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie  przedmiotowego zamówienia.

 

15.  ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1) Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,

2) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

 

3)  Wzór oświadczenia o dysponowaniu zasobami ludzkimi– Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ……………………………………….

                                                                                                             Zatwierdzam

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 508.02 Kb
2. załącznik nr 1 - Formularz oferty 60.95 Kb
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 57.42 Kb
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dysponowaniu zasobami ludzkimi 62.26 Kb
5. informacja o wyborze- diagnozaPlik PDF 137.50 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-05-15 15:09:11
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-05-15 15:11:01

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl