Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
23-02-2019, Sobota, 00:32


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza
Treść ARCHIWALNA !

Tryńcza, dnia 16.05.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Numer wniosku: RPPK.08.04.00-18-0026/17.

I. Informacje ogólne
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy, Tryńcza 123, 37-204 Tryńcza,

NIP: 7941633155, REGON: 651441183

II. Tryb udzielania zamówienia:

1) Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej www.bip.tryncza.eu oraz w bazie konkurencyjności.

2) Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: projektu „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Numer wniosku: RPPK.08.04.00-18-0026/17.

III. Przedmiot zamówienia:

A) Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

85121270 – 6    Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

B) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Prowadzenie wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu w okresie realizacji projektu jako pogłębionego wsparcia spersonalizowanego.
 2. Uczestnikami projektu jest 18 osób pełniących funkcje opiekuńczo - wychowawcze.
 3. Przebieg procesu wsparcia psychologicznego będzie mieć formę spotkań indywidualnych.
 4. Wsparcie psychologiczne obejmie działania wspierające cały proces poradnictwa psychologicznego i zostanie ukierunkowane na zapewnienie osobom specjalistycznego wsparcia ułatwiającego rozwiązanie problemów rodzinnych.
 5. Konieczność zapewnienia danemu uczestnikowi wsparcia psychologicznego wynikać będzie z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i zapisów Indywidualnego Planu Działania.
 6. Zakres wsparcia psychologicznego obejmować będzie między innymi:
 • diagnoza i poszukiwanie rozwiązań problemów najsilniej wpływających na sytuację w rodzinie,
 • zwiększenie poczucia wpływu członków rodziny na swoją sytuację (wzmocnienie procesu empowerment),
 • praca nad wzrostem: zaangażowania w życie rodzinie,
 • poprawa samooceny i gotowości do podejmowania aktywności, szczególnie zawodowej wśród kobiet i opiekuńczo-wychowawczej wśród mężczyzn.

 

 1. Okres realizacji zamówienia: 1.06.2018 r. – 31.07.2019 r.
 2. Łączny wymiar godzin pracy: 540 h (270 h w 2018 r. oraz 270 h w 2019 r.).
 3. Przez godzinę rozumie się godzinę zegarową tj. 60 minut.
 4. Miejsce realizacji doradztwa zostanie przedstawione przez Zamawiającego Wykonawcy po podpisaniu umowy. Realizacja zadania odbywać się będzie na terenie gminy Tryńcza.
 5. Spotkania będą organizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami uczestników projektu, z zastrzeżeniem, że liczba godzin doradztwa dla 1 osoby nie może przekroczyć 30 h w ciągu realizacji całego projektu (terminy spotkań będą ustalane w porozumieniu z Uczestnikiem Projektu).
 6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przeprowadzone i udokumentowane godziny wsparcia. Gotowość Wykonawcy do przeprowadzenia wsparcia w danym terminie nie jest równoznaczne z realizacją.
 7. Psycholog będzie współpracował z personelem projektu oraz kadrą zarządzającą projekt w kwestii przygotowania szczegółowego harmonogramu do realizacji przedmiotu zamówienia.
 8. Wykonawca ma obowiązek brać udział w badaniach monitorujących efektywność projektu.
 9. Zamawiający wymaga, aby wsparcie przeprowadzone było przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje , zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację wsparcia.
 10. Wykonawca winien zapewnić minimum jedną osobę gwarantującą prawidłowe wykonanie zamówienia.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wsparcia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami.
 12. W celu potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginały następujących dokumentów:

a) listy obecności – według wzoru Zamawiającego,

b) harmonogramy w wersji papierowej zatwierdzone przez Zamawiającego,

c) karty usługi doradczej – według wzoru Zamawiającego, wzór zostanie podany

 1. Dokumenty, o których mowa w ppkt 18) Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca.

 

IV. Termin realizacji zamówienia:

Termin rozpoczęcia: 01 czerwca 2018 r.

Termin zakończenia: 31 lipca 2019 r.

 

 

 

V. Kryteria wyboru i warunki płatności:

1. Kryterium nr 1 – Cena oferty C (za całą usługę) – waga 80%

2. Kryterium nr 2 – Doświadczenie D – waga 20%

3. Sposób oceny ofert:

Kryterium nr 1 – Cena – wg wzoru:

 

            najniższa cena brutto z badanych ofert

C =  --------------------------------------------------- x 80 pkt

                 cena brutto oferty badanej

 

Kryterium nr 2 – Doświadczenie D – punktacja jak poniżej:

 

Zamawiający przyzna ofercie 10 pkt za każde źródło wykonywania usług, jednak łącznie nie więcej niż 20 pkt. Oferta , która nie będzie posiadać źródeł wykonywania usług zostanie odrzucona i nie będzie podlegać dalszej ocenie .

 

Dla potwierdzenia spełnienia warunku D – (referencje, poświadczenie, umowa, faktura potwierdzająca przeprowadzenie min. 300 godzin wsparcia psychologicznego)  - 10 pkt dla każdej z usług

 

 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku/faktury, prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę, w terminie 30 dni roboczych od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, każdomiesięcznie zgodnie z liczbą przeprowadzonych godzin wsparcia.

 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy w zakresie:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się zarówno indywidualny Wykonawca jak i Wykonawcy deklarujący posiadanie odpowiedniej kadry do jego wykonania.
 2. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający wymaga aby wsparcie psychologiczne zostało przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, zasób wiedzy i doświadczenie zawodowe zapewniające właściwą realizację przedmiotu zamówienia.
 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą, posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe do prowadzenia wsparcia psychologicznego, spełniającą następujące wymagania:
 • w zakresie wykształcenia: ukończone studia wyższe magisterskie z zakresu psychologii oraz minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w tym realizacja wsparcia psychologicznego poświadczone referencjami.

Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia Oświadczenia o dysponowaniu osobą posiadającą kwalifikacje/uprawnienia do realizacji wsparcia psychologicznego (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

 1. Zamawiający wymaga niezmienności osoby w całym okresie realizacji usługi. Osoba może zostać zmieniona na inną przez Wykonawcę jedynie na wniosek Zamawiającego lub w sytuacjach wyjątkowych (śmierć, udokumentowana długotrwała choroba, macierzyństwo itp.) za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że zastępujący psycholog spełniać będzie wymogi odpowiednio określone w niniejszym zapytaniu.
 2. Zamawiający informuje, iż każda z osób realizujących przedmiotowe zamówienie musi spełniać następujące warunki:
 • obciążenie wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia nie wykluczające możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie oraz łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o zaangażowaniu lub braku zaangażowania w Projekty realizowane w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów. Oświadczenie zawarte jest w druku oferty.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę oferty Wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem całego przedmiotu zamówienia przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w formularzu ofertowym powinna zawierać wszystkie koszty (koszt realizacji zajęć, koszt dojazdu, podatek, składki ZUS w tym również ewentualne pochodne pracodawcy ) w przeliczeniu na 1 godzinę.

 1. Pozostałe warunki:
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
 4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
 5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
 6. Oferta musi zawierać nazwę, adres i dane kontaktowe, tel. oraz adres email Wykonawcy.
 7. Kompletną ofertę stanowi formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 8. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub, gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 9. Proponowana cena wykonania usługi musi podana brutto, w zł, w sposób cyfrowy i słowny. W przypadku różnicy pomiędzy cyfrowym a słownym, Zamawiający uzna, iż prawidłowy jest zapis słowny.
 10. Oferta musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postepowania.
 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy, Tryńcza 123, 37-204 Tryńcza, z dopiskiem na kopercie „Oferta w odpowiedzi na wykonanie usługi poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza” wraz z dopiskiem „nie otwierać przed godziną 9:30 w dniu 28.05.2018 r." lub drogą elektroniczną na adres: gopstryncza@wp.pl  w terminie do dnia 28.05.2018 r. do godz. 9.00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tryńcza.

 

X. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienia nie będą udzielane podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 

XI. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: gopstryncza@wp.pl

XII. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie dokumentów osoby, która będzie uczestniczyła w wykonaniu zamówienia, potwierdzających posiadanie wykształcenia, określonych w pkt VI ppkt 4) zapytania ofertowego.
 2. Brak dokumentów w wymaganym terminie skutkować będzie uznaniem, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

XII.  Kompletna oferta powinna zawierać:


1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 2.35 MB
2. Zał. Nr 1 - Formularz ofertyPlik PDF 686.28 Kb
3. Zał. Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziałuPlik PDF 293.77 Kb
4. Zał. Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaPlik PDF 256.25 Kb
5. odpowiedź na pytania Plik PDF 415.57 Kb
6. informacja o otwarciu ofertPlik PDF 376.55 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-05-18 14:30:03
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-05-18 14:31:04

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl