Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
21-02-2019, Czwartek, 18:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania „Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-regionalnym wraz z zewnętrzną infrastrukturą ...

UIB.032.14.2018                                                                                                                     Tryńcza, dnia 03.07.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania „Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-regionalnym wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem szczelnym kanalizacji sanitarnej o poj. do 10 m3, studnią i miejscami postojowymi (do 10 miejsc) wraz z oświetleniem placu” położonej na działce nr ewid. 449/1 w Chodaczowie, gm. Grodzisko Dolne. Teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską obejmującą następujące zabytki:

1) ufortyfikowana strażnica kolejowa zw. Tryńcza;

2) fragment muru kamiennego położonego na działce nr 449/1 w Chodaczowie znajdujący się na nasypie pomiędzy strażnicą, a mostem kolejowym na rzece Wisłok w ciągu linii kolejowej nr 068 Lublin – Przeworsk.

1.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

NIP 794-169-14-60, REGON 650900565

tel./fax.: (16) 642 12 21

 

2. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

92311000-4 Dzieła sztuki

92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych

 

3.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami rozeznania rynku, o którym mowa w Rozdziale III Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryńcza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym” nr RPPK.04.04.00-18-0101/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”.

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego (konserwator dzieł sztuki w dziedzinie konserwacji kamienia i detalu architektonicznego) związanego z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą i nadzorem nad wykonywaniem zadań pn. „Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-regionalnym wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem szczelnym kanalizacji sanitarnej o poj. do 10 m3, studnią i miejscami postojowymi (do 10 miejsc) wraz z oświetleniem placu”

położonej na działce nr ewid. 449/1 w Chodaczowie, gm. Grodzisko Dolne. Teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską obejmującą następujące zabytki:

1) ufortyfikowana strażnica kolejowa zw. Tryńcza;

2) fragment muru kamiennego położonego na działce nr 449/1 w Chodaczowie znajdujący się na nasypie pomiędzy strażnicą, a mostem kolejowym na rzece Wisłok w ciągu linii kolejowej nr 068 Lublin – Przeworsk;

Zakres robót konserwatorskich obejmuje m. in.:

- prace konserwacyjne kamienia i cegły;

- spoinowanie muru ceglanego i kamiennego;

- hydrofobizacja powierzchni zewnętrznych;

- wykonanie wtórnej izolacji poziomej metodą iniekcji niskociśnieniowej;

- izolacja pozioma posadzek pomieszczeń pwnic-przyziemia

- prace tynkarskie i malarskie zewnętrzne.

 

2. Zamówienie dotyczy projektu pn. „Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryńcza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPPK.04.04.00-18-0101/16-00.

3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (nadzór nad pracami przy obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków) Zamawiający prosi o szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową, a w szczególności z wymaganiami zawartymi w pozwoleniach konserwatorskich, pozwoleniu na budowę oraz wszelkich uzgodnieniach, opiniach i warunkach technicznych dotyczących niniejszego zadania.

4. Wartość robót: 1 576 724,40 zł.

5. Termin realizacji zamówienia: 15.10.2018r. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi  stanowiące przedmiot zamówienia do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia końcowego zadania.

6. Szczegółowy zakres prac konserwatorskich zawiera dokumentacja dotycząca postępowania dla w/w zadania dostępna na stronie internetowej Zamawiającego:

http://www.bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-74-4755

8. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany m. in. do :

- reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji zadania przez sprawowanie  nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi, w tym kontroli zgodności prowadzonych prac konserwatorskich z wydanym pozwoleniem konserwatorskim, uzgodnioną dokumentacją tj. programami prac konserwatorskich, projektem budowlanym, sztuką konserwatorską oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca  2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa,

- pełnienie przez Inspektora nadzoru konserwatorskiego nadzoru konserwatorskiego polegającego na zapobieganiu  w toku realizacji zadania zagrożeniom, w szczególności związanym pośrednio lub bezpośrednio z jakimkolwiek naruszeniem substancji zabytku mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku podczas realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich;

- współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

- rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia prac konserwatorskich, ewentualne inicjowanie komisji konserwatorskich i spotkań z osobami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji w przypadku wystąpienia spornych kwestii lub innych skomplikowanych problemów wymagających rozwiązania;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych prac konserwatorskich zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim, programami konserwatorskimi, sztuką konserwatorską oraz w/w obowiązującymi aktami prawnymi;

- prowadzenie dokumentacji wykonawczej dla poszczególnych etapów robót w formie zdjęć, szkiców, notatek, po zakończeniu prac materiały zostaną opracowane w formie dokumentacji powykonawczej;

- weryfikacja i odbiór dokumentacji z przeprowadzonych prac konserwatorskich;

- podejmowanie w toku realizacji zadania wspólnie z Zamawiającym decyzji dotyczących zagadnień konserwatorskich;

- przeprowadzenie rozliczenia wykonanych prac przy współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

- uczestnictwo w odbiorach przy pracach konserwatorskich zanikających oraz przy odbiorze końcowym;

- dokonanie rozliczenia końcowego w zakresie prac konserwatorskich;

- uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, Wykonawcę robót budowlanych oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego;

-  w przypadku wyniknięcia po zakończeniu usługi kwestii spornych dotyczących zagadnień konserwatorskich pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzenie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. Przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi;

- uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek;

- wykonywanie innych obowiązków czynności i zadań nie wymienionych powyżej, które są związane z nadzorem konserwatorskim a wynikają z przepisów prawa i sztuki konserwatorskiej;

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy
 2. Termin zakończenia: 15.10.2018r.  

 

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie  kryterium:

Kryterium 1: cena brutto – znaczenie 80%

Kryterium 2: doświadczenie – znaczenie 20%;

2. Sposób oceny ofert:

W kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali

1-80 obliczone według wzoru:

KC =CN/COB x 80 (maksymalna liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

W kryterium  - „doświadczenie” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty następująco:

Zamawiający przyzna 20 punktów Wykonawcy który wykaże że pełnił co najmniej 2 usługi  polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  o wartości min. 70 000,00 zł brutto każda z robót. Zamawiający przyzna 10 pkt za przedstawienie 1 usługi. Za przedstawienie więcej niż 2 usług Zamawiający przyzna 20 pkt.

Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonywanie robót.

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów  spośród ofert które nie podlegają odrzuceniu.

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada następujące kwalifikacje i umiejętności:

- uprawnienia, o których mowa  w art. 37a ustawy z dnia 23 lipa 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r. poz. 2187 z późn. zm.);

 

 

Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty poświadczające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

 

9. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku ww. powiązań

 

10. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać pisemnie w Urzędzie Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 w  zamkniętej oznaczonej kopercie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-regionalnym wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem szczelnym kanalizacji sanitarnej o poj. do 10 m3, studnią i miejscami postojowymi (do 10 miejsc) wraz z oświetleniem placu” lub e-mail: ug.tryncza@data.pl w terminie do dnia 11.07.2018 roku do godz. 1000

 1. Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, sala  narad (parter) dnia 11.07.2018. roku o godz. 1015 .
 2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. UWAGAza termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 5. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
 6. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 7. Wzór formularza oferty stanowi  załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego;
 8. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę;
 9. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia  i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie:

 1. pisemnej – adres do korespondencji Zamawiającego: Urząd Gminy Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 2. elektronicznie – adres e – mail Zamawiającego: ug.tryncza@data.pl ;

2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych z realizacją zamówienia jest Tomasz Penkal tel. 16 -642 12 21 wew. 34.

 

12. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
 2. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.tryncza.eu .

 

13. PRZEWIDYWANE WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużania się  terminu realizacji umowy o roboty budowlane.

 

14. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – j.t.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm., stosownie do  art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

15. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.

2) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień. 

6) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

7) Forma oferty:

8.1 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

8.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

8.3 Oferta powinna przedstawiać cenę brutto  wyrażoną w PLN.

 

9) Kompletna oferta powinna zawierać:

9.1 Oferta Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego (załącznik nr 1);

9.2 Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

9.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2).

9.4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)

9.5 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w pkt 8.

 

 

 

16. POZOSTAŁE INFORMACJE I WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:

1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 

 

      ……………………………………….

                                                                                                                                    Zatwierdzam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 1.71 MB
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertyPlik PDF 75.08 Kb
3. Załącznik Nr 2Plik PDF 50.20 Kb
4. Załącznik Nr 3Plik PDF 66.54 Kb
5. Załącznik Nr 4Plik PDF 111.51 Kb
6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPlik PDF 180.27 Kb
7. INFORMACJA O WYBORZEPlik PDF 131.33 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-07-03 15:25:14
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-07-03 15:26:09

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl