Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
16-07-2019, Wtorek, 05:20


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej

 

 

                                                                                                                                                         Tryńcza, dnia 02.08.2018r.

 

Zapytanie ofertowe

na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej

 

Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej zaprasza do złożenia oferty na „zakup specjalistycznego oprogramowania    do pracy na zajęciach terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej” w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna szkoła – Gniewczyna Łańcucka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  naboru nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji   i kompetencji w regionie Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Numer wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0104/17.

 

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej, 37 – 203 Gniewczyna Łańcucka 608,   NIP : 794 16 88 280, Regon: 00120824
 

1.Tryb udzielania zamówienia:
 

1) Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami rozeznania rynku, o której mowa w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej www.bip.tryncza.eu

 

2) Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Innowacyjna szkoła – Gniewczyna Łańcucka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  naboru  nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Numer wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0104/17.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

            3962100-6  – pomoce dydaktyczne

            39162110-9 – sprzęt dydaktyczny

 

 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych, po jednym zestawie specjalnego oprogramowania do pracy na zajęciach terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej.

 

Jego zasoby muszą umożliwiać pracę z dziećmi, zawierać zdjęcia i grafiki. Występująca w programie baza musi zawierać fonogesty, język migowy i alfabet palcowy.

2.1. Logopedia PRO – pakiet GOLD, 1 zestaw to:

 • 14 programów multimedialnych na pendrive:
 • Szereg szumiący – moduł podstawowy 
 • Szereg syczący – moduł podstawowy 
 • Szereg ciszący – moduł podstawowy 
 • Szereg szumiący – moduł profesjonalny
 • Szereg syczący – moduł profesjonalny
 • Szereg ciszący – moduł profesjonalny
 • Różnicowanie szeregów
 • Głoska r – moduł podstawowy 
 • Głoski r, l – moduł profesjonalny
 • Mowa bezdźwięczna
 • Sfonem
 • Echokorektor
 • Trening logopedyczny
 • Głoski tylnojęzykowe k, g, h
 • ponad 2500 interaktywnych ćwiczeń i blisko 1000 kart pracy,
 • profesjonalny mikrofon,
 • przewodnik metodyczny (szczegółowe opisy programów, propozycje scenariuszy zajęć oraz tekstów terapeutycznych),
 • wsparcie techniczne,

 

 

2.2. EduSensus Dysleksja – specjalistyczne oprogramowanie wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną w ilości 1 zestawu jako pomoc do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami             w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

 

 

2.3. Test do badania słuchu fonemowego - Test powinien składać się z 3 części: MATERIAŁ OBRAZKOWY zawierać 62 kolorowe ilustracje, drukowane na kartonie o wymiarach 11x11 cm dwustronnie laminowanym; PODRĘCZNIK zawiera podstawy teoretyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia testu oraz procedury standaryzacji. W podręczniku opisano również instrukcję przeprowadzenia testu a także analizę uzyskanych wyników. Dodatkowo w opracowaniu umieszczone zostały przykłady, w jaki sposób wypełniać karty badania. 40 stron format B5; KARTY BADANIA SŁUCHU FONEMOWEGO są to poręczne formularze do wprowadzania wyników badania. Test do badania słuchu fonemowego charakteryzuje się następującymi cechami: został wystandaryzowany dzięki czemu zapewnia najbardziej obiektywną ocenę słuchu fonemowego; uzyskał pozytywne recenzje trzech profesorów: językoznawcy, pedagoga specjalnego i psychologa; materiał obrazkowy został wykonany na trwałym kartonie oraz spięty sprężynką; rozdzielono część teoretyczną od procedury testowej (pytania testowe, interpretacja wyników) dzięki czemu uzyskano funkcjonalny materiał do prowadzenia badań.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pomoce do:

 

Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej 608, 37-203 Gniewczyna Łańcucka.

 

4. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres minimum 24 miesięcy od dnia odbioru dostawy.

5. O gotowości dostawy przedmiotu objętego postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie: e-mailem pod adres: : projekt.spgniewczyna@wp.pl lub spgniewczyna@wp.pl z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.


6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własne ryzyko.


7. Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony potwierdzającym kompletność dostawy zgodnie z zamówieniem. Podpisanie protokołu i odbiór przedmiotów objętego zamówieniem w ramach dostawy nie pozbawia zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo
do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonych przedmiotów za pomocą pism, faksu
lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy.


8. W przypadku otrzymania przedmiotu zamówienia złej jakości oraz w razie ujawnienia wad
po odbiorze, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy lub dokona usunięcia wad
w terminie do 7 dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Wówczas za datę odbioru ustala się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.

 

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważne należy rozumieć wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu. Zaoferowane wyposażenie powinno spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania lub posiadać lepsze parametry. Wskazanie przez Zamawiającego w zapytaniu marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu

3. Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę - nie później niż do 24.08.2018r.

4. Warunki płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), które spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu,              w szczególności dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                    z odrębnych przepisów (Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie);

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; (Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie);

3) zdolności technicznej lub zawodowej: (Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie);

6.  Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę oferty Wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane
z niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania całego przedmiotu zamówienia przez okres
i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w formularzu ofertowym powinna zawierać wszystkie koszty.

7. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert.

 1. Cenę oferowaną należy obliczyć w oparciu o formularz cenowy  (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ), zawierający wykaz i ilość zamawianego sprzętu/ pomocy dydaktycznych , a następnie przenieść ją do formularza ofertowego
 2. Podana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich (liczbą                                   i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie.
 4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach.                               W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

 

Lp.

Kryterium oceny ofert

Znaczenie % (waga)

 1.  

Cena

80

 1.  

Termin realizacji dostawy licząc od dnia zawarcia umowy

20

 

Punkty w podanych kryteriach oceny ofert zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Punkty za cenę – liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

P1 =    Cn    x  80

           Cb

gdzie:

P-  liczba punktów

Cn - cena najtańszej oferty

Cb - cena badanej oferty

 

 1. Punkty za termin realizacji dostawy - oferowany termin realizacji dostawy Wykonawca zobowiązany jest wpisać w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 zapytania ofertowego) Liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

T1T x  20

        Tb

 

gdzie:

T1   - liczba punktów

Tn  - oferta z najkrótszym terminem realizacji dostawy

Tb  - termin realizacji dostawy wskazany w badanej ofercie

 

 

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta to 100 pkt.

 

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu w danej części zamówienia.

3) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i terminie dostawy, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

4) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych oraz terminu dostawy dłuższego niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

 

8. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem, że oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.

2) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień. 

6) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

7) Forma oferty:

7.1 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

7.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości

7.3 Oferta powinna przedstawiać cenę brutto  wyrażoną w PLN.

8) Kompletna oferta powinna zawierać:

8.1 oferta Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego (załącznik nr 2);

8.2 Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy,

8.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert,

8.4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 4).

9.  Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, osobiście w Urzędzie Gminy Tryńcza, Tryńcza127, 37-204 Tryńcza, Sekretariat (p. 11), I Piętro z dopiskiem na kopercie „Oferta w odpowiedzi
na zapytanie ofertowe
na zakup i dostawę wyposażenia międzyszkolnej pracowni przyrodniczej” lub drogą elektroniczną na adres: projekt.spgniewczyna@wp.pl

2) Kompletna oferta powinna zostać  złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami
w terminie do 10.08.2018r r. do godz. 10.00

3) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferta podlega odrzuceniu. 

5) Dokumenty powinny by sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorcami  załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.

6) O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail.

10.  Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

11.  Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania.

1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

2) Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: projekt.spgniewczyna@wp.pl

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmian warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .

b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

c) jeżeli Zamawiający uzna,  że oferta, którą musiałby wybrać  jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego.

d) jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu.

e) jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza przekracza wysokość środków finansowych jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie  przedmiotowego zamówienia.

 

 

12.  Załączniki do zapytania ofertowego:


1) Formularz cenowy- załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,

2) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

3) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym  – Załącznik
nr 3 do Zapytania Ofertowego.

4) Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych – załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

 

 


 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWE 52.24 Kb
2. Załącznik nr 1 - formularz cenowy. 41.21 Kb
3. załącznik nr 2 - formularz ofertowyPlik PDF 413.79 Kb
4. Załącznik nr 3 - oświadczeniePlik PDF 200.70 Kb
5. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowychPlik PDF 420.47 Kb
6. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 01.08.2018 r.Plik PDF 201.33 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-08-01 14:38:47
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-08-01 14:40:46

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl