Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
26-05-2020, Wtorek, 01:05


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tryńcza

Tryńcza, dnia 2018-11-07

UIB.032.27.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tryńcza

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:                                           

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

NIP 794-169-14-60, REGON 650900565

tel./fax.: (16) 642 12 21

e-mail: ug.tryncza@data.pl

 

 1. RODZAJ ZAMÓWIENIA:  

Kod CPV – 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 

 1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tryńcza

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tryńcza współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 1. Przedmiot zamówienia  obejmuje  pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w branży elektrycznej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  nad robotami wynikającymi z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm) oraz wynikających z postanowień umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych.

 

 1. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy m.in.:
 1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane;
 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń robót budowlanych (rzeczowe i finansowe);
 5. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.

 

 1. W zakres robót objętych nadzorem wchodzi wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla następujących obiektów:
 1. instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzędu Gminy Tryńcza o mocy 25,76 kWp;
 2. instalacja fotowoltaiczna dla budynku Orlik 2012 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka o mocy 5,88 kWp;
 3. instalacja fotowoltaiczna dla budynku Szkoły Podstawowej oraz  hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tryńczy o mocy 24,92 kWp;
 4. instalacja fotowoltaiczna dla budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej  o mocy 21,00 kWp;
 5. instalacja fotowoltaiczna dla budynku Szkoły Podstawowej oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej  w Gorzycach o mocy 23,8 kWp;
 6. instalacja fotowoltaiczna dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ubieszynie o mocy 7,00 kWp;
 7. instalacja fotowoltaiczna dla budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle o mocy 10,92 kWp;
 8. instalacja fotowoltaiczna dla budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jagielle o mocy 5,88 kWp;
 9. instalacja fotowoltaiczna dla budynku Wiejskiego Domu Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej o mocy 7,00 kWp;
 10. instalacja fotowoltaiczna dla Stacji Uzdatniania Wody w Jagielle o mocy 39,76 kWp.

 

 1. Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych określa dokumentacja postępowania przetargowego dla w/w zadnia  dostępna  na stronie internetowej zamawiającego pod adresem

http://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74

 

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia :     30.06.2019 r.;

                                                                                                     

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena brutto – znaczenie 100%;
 2. Sposób oceny ofert:

        W kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 

        1-100 obliczone według wzoru:

        KC =CN/COB x 100 (maksymalna liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów  spośród ofert które nie podlegają odrzuceniu.
 2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 1. FORMA, TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
 1. Oferty należy składać pisemnie w Urzędzie Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 (sekretariat – pokój Nr 11) osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 15.11.2018 roku do godz. 1100 w  zamkniętej oznaczonej kopercie: Pełnienie  nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tryńcza - NIE OTWIERAĆ przed dniem15.11.2018 godz. 1115;
 2. Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, sala  narad (parter) dnia 15.11.2018. roku o godz. 1115 .
 3. UWAGAza termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 4. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
 5. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Wzór formularza oferty stanowi  załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego;
 7. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę;

 

 1. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:
 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile najniższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
 1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia  i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie:
 1. pisemnej – adres do korespondencji Zamawiającego: Urząd Gminy Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 2. faksem- nr faksu 16-642 12 21;
 3. elektronicznie – adres e – mail:  inwestycje@tryncza.eu;
 1. Forma przekazywania dokumentów  za pośrednictwem faksu oraz drogą elektroniczną nie dotyczy oferty;
 2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych z realizacją zamówienia jest Tomasz Penkal tel. 16 -642 12 21 w. 40.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
 2. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.tryncza.eu .

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza 37-204 Tryńcza 127 adres e-mail: ug.tryncza@data.pl; tel. 16 642 12 21;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 •  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – j.t.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, stosownie do  art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

                                                                                       ……………………………………….

                                                                                                         podpis Zamawiającego

 

ZAŁĄCZNIK:

 1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 1.22 MB
2. ZAŁĄCZNIK NR_1 _WZÓR_FORMULARZA_OFERTOWEGOPlik PDF 383.87 Kb
3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPlik PDF 297.63 Kb
4. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCYPlik PDF 167.61 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-11-07 14:52:45
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-11-07 14:53:30
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-11-07 14:55:23

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl