Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
16-07-2019, Wtorek, 05:15


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza.

 

Tryńcza, dnia 2019-02-05

ZAPYTANIE OFERTOWE

                Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza zaprasza do złożenia ofert na sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza.

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:                                   

Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

NIP 794-18-22-761, REGON 366009500

tel./fax.: (16) 642 12 21

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa E 95, olej napędowy ON)  o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami dla potrzeb 2 samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza.
 • benzyna bezołowiowa E 95 -   500 litrów
 • olej napędowy ON -                 2500 litrów
 1. Określona przez zamawiającego ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkową (prognozowaną). Prognoza służy wyłącznie porównaniu ofert i nie stanowi zobowiązania do zakupu paliwa w podanej ilości, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.
 2. Sprzedaż odbywać się będzie bezpośrednio na stacji paliw odległej nie więcej niż  7 km od siedziby Zamawiającego.
 3. Sprzedaż odbywać się będzie sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego, poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów samochodowych i tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego. 
 4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się każdorazowo na podstawie ilości faktycznie pobranego paliwa oraz wystawionych dokumentów sprzedaży.
 5. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy w momencie tankowania paliw przez Zamawiającego pomniejszone o wskaźnik obniżki cen podany w ofercie.
 6. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia realizowana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia : od  dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

                                                                                                     

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
 1. Wykonawcy ustalają cenę brutto za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz po uwzględnieniu wszystkich opustów, rabatów, zniżek itp. Tak ustaloną cenę wykonawcy wpisują w odpowiednią rubrykę formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ OPIS PRZYZNAWANIA PUNKATACJI:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena brutto – znaczenie 100%;
 2. Sposób oceny ofert:

        W kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 

        1-100 obliczone według wzoru:

        KC =CN/COB x 100 (maksymalna liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów  spośród ofert które nie podlegają odrzuceniu.

 

 1. FORMA, TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
 1. Oferty należy składać pisemnie na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 lub faksem na nr  fax 16 642 12 21  lub e-mail cuwgt@op.pl  w terminie do dnia 12.02.2019 roku do godz. 1400;
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Wzór formularza oferty stanowi  załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego;
 4. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę;

 

 1. KONTAKT:
 1. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:

Przemysław Górski  tel. 16-642 12 21,

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z póź. zm., stosownie do  art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

 

 

                                                                                       ……………………………………….

                                                                                                            podpis Zamawiającego

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik Nr 1  - Wzór formularza ofertowego

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

                

                                                                                              Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

……………………………………                            

    ( pieczęć wykonawcy)                                                                                                           

Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza                                       37-204 Tryńcza 127

 

 

FORMULARZ   OFERTY

Nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REGON ...............................................................NIP………….....………………………….....

Adres...........................................................................................................................................

powiat ................................................ województwo .................................................................

tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. .......................................

 

                W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

 

Lp.

Nazwa paliwa

Cena brutto za 1 litr

(średnia cena jednostkowa brutto przedmiotu zamówienia z dnia 15.02.2018 r)

Opust ceny

w %

(niezmienny w okresie obowiązy-wania  umowy)

Cena brutto

za 1 litr po uwzględnie-niu

wskaźnika obniżki

Szacunkowa ilość w litrach

Wartość

brutto

kol. 5x kol. 6

 

1

2

3

4

5

6

7

1

benzyna bezołowiowa

E 95

 

 

 

 500      

 

2

olej napędowy ON

 

 

 

2500

 

3

Razem cena brutto( poz. 1+2):

 

 

 

Cena brutto (słownie:……………………………………………..……………………………………………………………….…………….)

Powyższa cena zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
 2. Termin wykonania zamówienia - zgodnie z zapytaniem ofertowym;
 3. Oświadczamy iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia;
 4. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
 5. Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty.

 

 

......................... dnia ............................             ......................................................................

                                                                                                      Podpis wraz z pieczątką osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 956.79 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-02-05 15:39:24
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-02-05 15:40:19

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl