Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
22-09-2020, Wtorek, 02:41


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tryńcza.

Tryńcza, dnia 2019-08-06

UIB.032.29.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

                Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na Opracowanie dokumentacji projektowej  dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tryńcza.

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:                                           

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

NIP 794-169-14-60, REGON 650900565

tel./fax.: (16) 642 12 21

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tryńcza wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej następujące zadania:

 

Lp.

 

Miejscowość

 

Lokalizacja

 

Długość odcinka, na którym planuje się zaprojektować oświetlenie

(około)

 1.  

Jagiełła

Przy drodze nr 735, od dz. nr 1023 do dz. nr 1032

500 mb

 1.  

Jagiełła

Przy drodze nr 634 i drodze nr 995/1, od dz. nr 973 do dz. nr 995/2

400 mb

 1.  

Jagiełła

Wzdłuż drogi nr 1370, od dz. nr 898 do dz. nr 834

500 mb

 1.  

Gniewczyna Tryniecka

Wzdłuż drogi nr 849 i drogi wojewódzkiej nr 835, od dz. nr 1172/6 do dz. nr 1172/2

850 mb

 1.  

Gniewczyna Tryniecka

Przy drodze nr 899 i drodze nr 1147, 1172/8, od dz. nr 898 do dz. nr 1146/9

600 mb

 1.  

Tryńcza

Przy drodze nr 886 i drodze nr 858, od dz. nr 909/4 do dz. nr 846/1

500 mb

 1.  

Gorzyce

Wzdłuż drogi nr 1524, od dz. nr 1408 do dz. nr 1502

800 mb

 1.  

Tryńcza

Przy drodze wojewódzkiej 835, od dz. nr 1672/2 do dz. nr 946/5

650 mb

 1.  

Gorzyce

Wzdłuż drogi nr 362

230 mb

 1.  

W. Ogryzkowa - Gorzyce

Przy drodze krajowej nr 77, od dz. nr 695 do dz. nr 729/2

615 mb

 1.  

Tryńcza - W. Ogryzkowa

Przy drodze krajowej nr 77, od dz. nr 1673/3 do dz. nr 1

750 mb

 1.  

W. Małkiowa –

Gn. Tryniecka

Wzdłuż drogi wojewódzkiej 835 (ścieżka rowerowa), od dz. nr 177 do dz. nr 1541/1

1 865 mb

 1.  

Gniewczyna Łańcucka

Przy drodze nr 2865/2, od dz. nr 4178 do dz. nr 2115/2

600 mb

 

 1. W zakres opracowania wchodzą następujące elementy:
 • Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.
 • Kosztorys inwestorski – 2 egz.
 • Przedmiar robót – 2 egz.
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.
 • Elektroniczna wersja opracowania na płycie CD – 1 egz.
 1. Dokumentacja  powinna zawierać projekt zagospodarowania terenu na oryginalnej mapie do celów projektowych, wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia w tym min. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca w imieniu zamawiającego uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę, m. in. warunki energetyczne. Wykonawca w imieniu zamawiającego uzyska zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od właścicieli działek.
 2. Dokumentacja nie powinna zawierać nazw konkretnego producenta, nazw konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 20.12.2019 r.

                                                                                                     

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT oraz ceny poszczególnych zadań.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ OPIS PRZYZNAWANIA PUNKATACJI:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena brutto – znaczenie 100%;
 2. Sposób oceny ofert:

        W kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 

        1-100 obliczone według wzoru:

        KC =CN/COB x 100 (maksymalna liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów  spośród ofert które nie podlegają odrzuceniu.

 

 1. FORMA, TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
 1. Ofertę cenową na formularzu ofertowym należy składać w terminie do dnia 14.08.2019r.  do godz. 1000 pisemnie na adres: Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 w oznaczonej kopercie Oferta na Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tryńcza z dopiskiem Nie otwierać przed dniem 14.08.2019r. g. 10:00 lub skan podpisanej oferty na adres e-mail: inwestycje@tryncza.eu. W tytule e-maila proszę wpisać: Oferta na Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tryńcza
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Wzór formularza oferty stanowi  załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego;
 4. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę;

 

 1. KONTAKT:
 1. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest:

Tomasz Penkal tel. 16-642 12 21 w.40,

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
 2. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.tryncza.eu.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z póź. zm., stosownie do  art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

 

 

 

                                                                                       ……………………………………….

                                                                                                              podpis Zamawiającego

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – załącznik graficzny

 

 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

……………………………………                           

    ( pieczęć wykonawcy)                                                                                                           

 

 

Zamawiający:   Gmina Tryńcza

                               37-204 Tryńcza 127

 

 

FORMULARZ   OFERTY

Nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REGON ...............................................................NIP………….....………………………….....

Adres...........................................................................................................................................

powiat ................................................ województwo .................................................................

tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. .......................................

 

                W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. Opracowania dokumentacji projektowej  dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tryńcza oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

 

netto: ……………………………….……zł

podatek VAT …...% -……………………..zł

brutto:……………………………...…… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………)

z tego:

Lp.

Nazwa zadania

Miejscowość/Lokalizacja

Wartość brutto

w zł

1

2

3

1.

Jagiełła

Przy drodze nr 735, od dz. nr 1023 do dz. nr 1032

 

2.

Jagiełła

Przy drodze nr 634 i drodze nr 995/1, od dz. nr 973 do dz. nr 995/2                                                                                                      

 

3.

Jagiełła

Wzdłuż drogi nr 1370, od dz. nr 898 do dz. nr 834

 

4.

Gniewczyna Tryniecka

Wzdłuż drogi nr 849 i drogi wojewódzkiej nr 835, od dz. nr 1172/6 do dz. nr 1172/2

 

5.

Gniewczyna Tryniecka

Przy drodze nr 899 i drodze nr 1147, 1172/8, od dz. nr 898 do dz. nr 1146/9

 

6.

Tryńcza

Przy drodze nr 886 i drodze nr 858, od dz. nr 909/4 do dz. nr 846/1

 

7.

 Gorzyce

Wzdłuż drogi nr 1524, od dz. nr 1408 do dz. nr 1502

 

8.

Tryńcza

Przy drodze wojewódzkiej 835, od dz. nr 1672/2 do dz. nr 946/5

 

9.

Gorzyce

Wzdłuż drogi nr 362

 

10.

W. Ogryzkowa – Gorzyce

Przy drodze krajowej nr 77, od dz. nr 695 do dz. nr 729/2

 

11.

Tryńcza - W. Ogryzkowa

Przy drodze krajowej nr 77, od dz. nr 1673/3 do dz. nr 1

 

12.

W. Małkowa – Gn. Tryniecka

Wzdłuż drogi wojewódzkiej 835 (ścieżka rowerowa), od dz. nr 177 do dz. nr 1541/1

 

13.

Gniewczyna Łańcucka

Przy drodze nr 2865/2, od dz. nr 4178 do dz. nr 2115/2

 

 

 

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
 2. Termin wykonania zamówienia - zgodnie z zapytaniem ofertowym;
 3. Oświadczamy iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia;
 4. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
 5. Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty.

 

 

 

......................... dnia ............................             ......................................................................

                                                                                                      Podpis wraz z pieczątką osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie OfertowePlik PDF 704.75 Kb
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertyPlik PDF 360.91 Kb
3. Załącznik nr 2 - załącznik graficznyPlik PDF 5.99 MB
4. RODOPlik PDF 67.62 Kb
5. INFORMACJA O WYBORZEPlik PDF 105.93 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-08-06 09:02:20
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-08-06 09:02:37

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
Deklaracja dostępności
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl