Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
20-02-2020, Czwartek, 21:41


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dostawa i montaż urządzeń na istniejących placach zabaw w miejscowości Gorzyce i Jagiełła w ramach Funduszu Sołeckiego

UIB.032.39.2019

Tryńcza, dnia 2019-10-03

ZAPYTANIE OFERTOWE

                Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na „Dostawę i montaż urządzeń na istniejących placach zabaw w miejscowości Gorzyce i Jagiełła w ramach Funduszu Sołeckiego”.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

tel./fax.: (16) 642 12 21

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z póź. zm., stosownie do  art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń na istniejących placach zabaw w miejscowości Gorzyce na dz. nr 939  i dz. 1102/2 oraz w miejscowości Jagiełła na dz. nr 1262.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuję dostawę i montaż wraz z fundamentem urządzeń:

- Gorzyce na dz. nr 939: zjeżdżalnia, bocianie gniazdo;

- Gorzyce dz. nr 1102/2: zestaw zabawowy  metalowy, składający się z: wieży bez dachu, zjeżdżalni, schodów i  drabinki skośnej;

- Jagiełła dz. nr 1262 (Mała Jagiełła): huśtawka podwójna metalowa, bujak samochód.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego;
 2. Zamawiający, wskazując w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia konkretnego producenta, konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
 3. Urządzenia które zostaną dostarczone muszą być fabrycznie nowe, wykonane z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nieużytkowane.
 4. W przypadku dostarczenia urządzeń o nieodpowiedniej jakości, niespełniających określonych wymagań, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany, na urządzenia o odpowiedniej jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Zamawiającego.
 5. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi min. 36 miesięcy.
 6. Warunki dostawy:
 1. Wykonawca dostarczy urządzenia własnym transportem, na swój koszt i ryzyko;
 2. Rozliczenie odbędzie się w oparciu o ceny jednostkowe określone przez wykonawcę;
 3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zamontowaniu urządzeń na podstawie wystawionej faktury. Należność płatna przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 1. Termin rozpoczęcia:          z dniem podpisania umowy;
 2. Termin zakończenia:          20.11.2019;

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:
 1. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
 2. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
 1. aktualny odpis z KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
 2. formularz cenowy – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT oraz określi ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów przedmiotu umowy.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena brutto – 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)
 2. Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru:

                X = najniższa cena oferowana brutto / cena badanej oferty brutto   x   100 pkt

 1. FORMA, TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT  :
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) oraz załącznikami określonymi w pkt V ppkt. 2;
 2. Oferty należy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 (w oznaczonej kopercie: „Dostawę i montaż urządzeń na istniejących placach zabaw w miejscowości Gorzyce i Jagiełła” z dopiskiem NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT 11.10.2019 godz. 10:00) lub drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres: inwestycje@tryncza.eu do dnia 11.10.2019 r. do godz. 10.00;
 3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby do tego upoważnione.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia

 

 1. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW:
 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest Penkal Tomasz – tel. 16 642 12 21 wew. 34,

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 •  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI:
 1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego,
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz cenowy,
 3. Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego – Załącznik graficzny,

 

 

                                                                                                             Zatwierdzam:

 

 

                                                                                       ……………………………………….

 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

……………………………………                           

    ( pieczęć wykonawcy)                                                                                                           

 

FORMULARZ   OFERTY

 

Nazwa Wykonawcy

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

REGON ...............................................................NIP………….....………………………….....

 

Adres...........................................................................................................................................

 

powiat ................................................ województwo .................................................................

 

tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. .......................................

 

                W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące „Dostawę i montaż urządzeń na istniejących placach zabaw w miejscowości Gorzyce i Jagiełła w ramach Funduszu Sołeckiego”.

 1. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości:
 • netto: ……………………………….……zł (słownie:…………………………………………………………………………….)
 • podatek VAT ...% -................................ zł (słownie:…………………………………………………………………………..….)
 • brutto:……………………………...…… zł (słownie:………………………………………………………………………….…….)
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
 2. Termin wykonania zamówienia - zgodnie z zapytaniem ofertowym;
 3. Oświadczamy iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia;
 4. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
 5. Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty;
 6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 1. Formularz cenowy
 2. Aktualny odpis z KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

 

 

 

 

 

......................... dnia ............................             ......................................................................

                                                                                                      Podpis wraz z pieczątką osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie OfertowePlik PDF 807.32 Kb
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertyPlik PDF 199.85 Kb
3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowyPlik PDF 288.93 Kb
4. Załącznik nr 3 - załącznik graficznyPlik PDF 163.16 Kb
5. INFORMACJA O WYBORZEPlik PDF 103.74 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-10-03 15:05:48
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-10-03 15:09:33

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl