Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
19-03-2019, Wtorek, 17:12


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza

GOPS.1.2018                                                                                                                       Tryńcza, 12.09.2018 r.

Dotyczy: postępowania w sprawie realizacji usług społecznych w zakresie aktywizacji uczestników projektu pn.: „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza.”

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Działając na podstawie Rozdziału XV Warunków Zamówienia na Usługi Społeczne (WZUS) informuję, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

        Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

        B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski, ul. Malczewskiego 11/49, 35-114 Rzeszów

        Cena oferowana brutto wynosi: 296 000,00 zł

        Liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych: 15 513 h.

 

  1. Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w WZUS i spełnia wszystkie postanowione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w WZUS tj. „cena”- 60 %, „doświadczenie Wykonawcy”- 40%.  Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała największą ilość punktów przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę- 296 000,00 zł brutto oraz wykazał liczbę godzin zrealizowanych usług w ilości- 15 513 h.

 

  1. Informacja o złożonych ofertach:

W postępowaniu złożono pięć ofert:

Oferta nr 1: B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski, ul. Malczewskiego 11/49, 35-114 Rzeszów

Oferta nr 2: BPR Consulting Paulina Zastróżna, ul. Radwańska 227/2U, 90-540 Łódź

Oferta nr 3: Grupa MPD Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 11, 35-069 Rzeszów

Oferta nr 4: RAJOS CONSULTING Rafał Stelmasik, ul. Budowlanych 3, 37-550 Radymno

Oferta nr 5: Centrum Szkoleniowo- Terapeutyczne SELF s.c., ul. Unii Lubelskiej 6/8, 35-016 Rzeszów

 

  1. Informacja o liczbie punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie:

Kryteria oceny i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1- Cena brutto

60

2.

Kryterium 2- Doświadczenie Wykonawcy

40

SUMA

100

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Oferta nr 1: uzyskała w Kryterium 1- 36,03 pkt oraz w Kryterium 2- 40,00 pkt

Oferta nr 2: uzyskała w Kryterium 1- 42,41 pkt oraz w Kryterium 2- 13,86 pkt

Oferta nr 3: nie podlegała ocenia z przyczyn podanych poniżej

Oferta nr 4: uzyskała w Kryterium 1- 46,33 pkt oraz w Kryterium 2- 13,17 pkt

Oferta nr 5: uzyskała w Kryterium 1- 60,00 pkt oraz w Kryterium 2- 13,39 pkt

 

  1. Informacje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

 

  1. Informacja o wykluczonym Wykonawcy

Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę:

Grupa MPD Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 11, 35-069 Rzeszów

  1. Uzasadnienie faktycznie i prawne wykluczenia

Zgodnie z zapisami WZUS w niniejszym postępowaniu Zamawiający na potwierdzenie należytego wykonania usług wskazywanych na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, wymagał złożenia do wykazu usług dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie, zgodnie z poniższym:

Rozdział VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

(…)

4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

1) w odniesieniu do warunku doświadczenia określonego w Rozdziale VII ust. 1 pkt 3) Wykonawca powinien złożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/ są wykonywane (np. wg Załącznika nr 7 do niniejszej WZUS) oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, w wykazie wskazać należy wartość wykonanej części usługi, natomiast referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;/wykaz – oryginał; dowody potwierdzające należyte wykonanie– oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą (z wyj. oświadczenia wskazanego w pkt 4) poniżej, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć po otwarciu ofert) następujących dokumentów:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; /oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem/;

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. /oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem/;

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – /oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem/;

4) oświadczenia w przedmiocie podstawy do wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp – zgodnie z instrukcją wskazaną w ust. 28 poniżej według wzoru wskazanego w Załączniku nr 6  do WZUS.

W ofercie Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług oraz nie złożył wymaganego oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie, Wykonawca pismem z dnia 29.08.2018 r. złożył zestawienie wybranych usług realizowanych w ramach poszczególnych placówek oraz zestawienie wyników ewaluacji wewnętrznej placówek z roku 2017. Wykonawca nie złożył jednak referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług wystawionych przez podmioty na rzecz których usługi te zostały zrealizowane/ są realizowane.

Ponadto Wykonawca w piśmie z dnia 29.08.2018 r. wskazał:

Informujemy iż, usługi przedstawione w załączniku należą do kategorii usług finansowych z środków publicznych, których zamówienie nie następuje w toku postępowania publicznego. Z uwagi na charakter usługi nie jest możliwe uzyskanie referencji/ zaświadczenia o realizacji danej usługi tym samym jako potwierdzenie przekładamy oświadczenie Wykonawcy”

Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) nie mogą być uznane za dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze KIO 2303/15:

„ W świetle tych przepisów zasadą jest, że potwierdzenie należytego wykonania zadania referencyjnego następuje na podstawie dokumentu pochodzącego od jego odbiorcy, nie zaś oświadczenia własnego wykonawcy zastępującego lub dopełniającego poświadczenie. Oświadczenie własne zostało bowiem dopuszczone jako wyjątek, znajdujący zastosowanie wyłącznie, gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, co obejmuje takie sytuacje jak przykładowo likwidacja podmiotu na rzecz, którego wykonano zadanie”

Zamawiający wskazuje też, że w każdym przypadku, gdy wykonawca zamiast poświadczenia składa oświadczenie musi to uzasadnić (tak wyrok KIO 355/15 oraz KIO 359/15, podobnie KIO 342/15). Wykonawca nie sprostał obowiązkowi wykazania, iż rzeczywiście zaistniały przeszkody, które uniemożliwiły uzyskanie poświadczenia.

Oznacza to, że Wykonawca podlega wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 138o ustawy Pzp oraz Rozdziałem VII.1 WZUS. Reguły oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu określone w dokumentacji Postępowania są wiążące, a odstąpienie od zasad określonych w WZUS na etapie badania ofert naruszyłoby zasadę równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji.

  1. Informacja o ofertach odrzuconych:

Zgodnie z WZUS ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYPlik PDF 1.62 MB
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-09-12 10:03:40
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-09-12 10:05:55

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl