Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Tryńcza, dnia 16.07.2021 r.
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny księgowy
 
1. Nazwa i adres jednostki:
Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza
37-204 Tryńcza 123
 tel. (16) 642 17 32

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
 
3. Wymagane wykształcenie:
Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. Ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
  i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 3. Jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 4. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Głównym księgowym może być osoba, która obligatoryjnie:
 1. Ma obywatelstwo polskie;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Ma nieposzlakowaną opinię;
 5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 6.  znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
 7. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości
  i sprawozdawczości budżetowej;
 8. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 9. Umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz;
 10. Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Excel, Płatnik, programy finansowo księgowe, płacowe);
 11. Znajomość zasad ochrony danych osobowych, praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie dokumentów księgowych.
                                                                                 
4. Zakres obowiązków:
Główny Księgowy odpowiada za dyscyplinę budżetową, sprawy majątkowe
i niemajątkowe Centrum oraz prowadzenie obsługi bankowej w zakresie realizacji gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych, w tym także skuteczną windykację należności.
 
Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
 1. Przygotowanie projektu budżetu, zmian w budżecie, nadzór i bieżąca analiza realizowanego budżetu;
 2. Opracowanie i nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych określających potrzeby w zakresie działalności Centrum;
 3. Prowadzenie rachunkowości Centrum;
 4. Prowadzenie bieżącej ewidencji wydatkowania środków budżetowych na świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie Dobry Start oraz świadczenie wychowawcze;
 5. Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planów dochodów
  i wydatków, sprawozdań GUS;
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych;
 7.  nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Centrum i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
 8. Podpisywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych;
 9. Przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie zmian planów finansowych;
 10. Prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym;
 11. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych;
 12. Dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie
  z obowiązującą klasyfikacją budżetową;
 13. Windykacja i nadzór nad ściąganiem należności zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 14. Naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie spraw płacowych pracowników Centrum, sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatku od osób fizycznych, składek ZUS, prowadzenie ewidencji płacowej, zarówno z umów o pracę, jak i umów zlecenie oraz umów o dzieło;
 15. Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz innych wynikających z przepisów prawa;
 16. Sporządzanie deklaracji ZUS, naliczeń odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 17. Prowadzenie ewidencji wszystkich składników majątkowych;
 18. sporządzanie rejestrów sprzedaży, ewidencji, cząstkowych deklaracji VAT - 7 oraz comiesięczne przekazywanie ich do gminy celem rozliczenia podatku VAT;
 19. Obsługa finansowa i rozliczanie środków pozyskanych z dotacji lub konkursów, w tym z Programów UE (projekty unijne);
 20. Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
                                                                                                                     
5. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys („CV” z opisem przebiegu pracy zawodowej, jeśli kandydat taką wykonywał);
 3. Kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 1 do ogłoszenia);
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w wymaganym zakresie lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (lub poświadczona za zgodność
  z oryginałem kserokopia tego dokumentu);
 5. inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach;
 6. świadectwa pracy lub zaświadczenia dot. zatrudnienia, jeśli kandydat takie posiada (lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy wykraczających poza katalog wskazany w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a ust. 3 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016, str.1) w związku z art. 1 ust.
  1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr , poz.902 z późn. zm.)”.
 
6. Warunki pracy:
Termin rozpoczęcia pracy 1 sierpnia 2021 r., na podstawie umowy o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca przy monitorze komputerowym
w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie.
 
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu czerwcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.
 
7. Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
w Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza, 37-204 Tryńcza 123 lub przesłać na adres Centrum  z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy", w terminie do dnia 27  lipca 2021 r., do godz. 10:00.
 
Uwagi:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.tryncza.eu oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Społecznych
w Gminie Tryńcza.
 
Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:
Etap 1 - Spełnienie warunków formalnych;
Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami;
O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane
do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy wykraczających poza katalog wskazany w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a ust. 3 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016, str.1) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. Nr , poz.902 z późn. zm.)”.

 
Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem,
a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (16) 642 17 32
w godzinach pracy Centrum.
 
 
 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-16 15:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-16 15:41
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 04 sierpnia 2021r. 20:16:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.