Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRYŃCZA - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

Tryńcza, 23.12.2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRYŃCZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w miejscowości Gniewczyna Łańcucka


Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U.  z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały nr III/19/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w miejscowości Gniewczyna Łańcucka zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w miejscowości Gniewczyna Łańcucka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.12.2020 r. do 19.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tryńcza - BIP.
Granice obszaru objętym sporządzeniem zmiany studium pokazano na załączniku graficznym.. Osoby chcące się zapoznać z ustaleniami projektu wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu: 16 642 12 21 wew. 23.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 11.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 w 2 turach o godz. 12:45 i o godz. 13:30. W związku z sytuacją epidemiczną i ustalonymi ograniczenia, zapisy chętnych na udział w dyskusji prowadzone są pod nr telefonu: 16 642 12 21 wew. 23.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą  wnosić  uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać  na piśmie do Wójta Gminy Tryńcza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2021 r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie:
 1. papierowej na adres: Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127
 2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug.tryncza@data.pl
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia  09.02.2021 r., w formie pisemnej do Wójta Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: ug.tryncza@data.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tryńcza.
Wójt Gminy Tryńcza
Klauzula informacyjna:
 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 i są one podawane w celu składania wniosków do projektu.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy Tryńcza, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy /Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233/, tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@tryncza.eu

Linią ciągłą koloru żółtego pokazano granicę zmiany nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Załącznik do obwieszczenia
z dnia 23.12.2020 r.
BIP zm_SUiKZP_przystapienie_zal_1
 
 
 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-18 11:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-21 11:45
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 20 stycznia 2021r. 03:46:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.