Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚC JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRYŃCZA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w miejscowości „Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka”

                                                                                                                                                                                       Tryńcza, 28.02.2023
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRYŃCZA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza
w miejscowości „Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka”

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U.  z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/355/2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w miejscowości „Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka”
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.03.2023 r. do 29.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej urzędu – BIP (zakładka Planowanie Przestrzenne / Studium).
Granice obszaru objętego sporządzeniem projektu zmiany studium przedstawia załącznik graficzny do niniejszego obwieszczenia.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w dniu 29.03.2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu należy składać do Wójt Gminy Tryńcza, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2023 r. włącznie. Uwagi mogą być wnoszone w formie:
 1. papierowej na adres: Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127
 2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug.tryncza@data.pl
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 19.04.2023 r. włącznie, na zasadach określonych powyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Tryńcza.
 
 
Klauzula informacyjna:
 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127i są one podawane w celu składania uwagi do zmiany studium.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy Tryńcza, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@tryncza.eu
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2023-02-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-02-28 11:39
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-03-08 11:00
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 23 lutego 2024r. 00:45:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.