Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 259R klasy „ L”- lokalnej Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko Dolne ÷ 0+677,45 i km 0+930,25÷ 2 + 288,70 w m. Gniewczyna Łańcucka na terenie działek nr ewid. 137/2, 345 i 2866 obr.0002 Gniewczyna Łańcucka ”

UIB.6220.2.2020
Tryńcza, dnia 2020.12.30
                                                


   OBWIESZCZENIE 

   o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie :
 - art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z  2020r. poz. 256 ze zm. ) , art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 23.12.2020r.   na  wniosek ; Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk, zostało wszczęte postepowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. ; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 259R klasy „ L”- lokalnej Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko Dolne ÷ 0+677,45  i km  0+930,25÷ 2 + 288,70 w m. Gniewczyna Łańcucka  na terenie działek  nr ewid. 137/2, 345 i 2866 obr.0002 Gniewczyna Łańcucka  ”.
         Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza, oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
       Informuję Panią /na o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art.10 k.p.a, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
          Zgodnie z art.71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, oraz § 3 ust.1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz.1839 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przeworsku.
            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.
Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
W związku z powyższym można w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, zgłaszać wnioski, uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Tryńczy, pokój Nr 4, tel : 016-642-12-21 w.23 w godzinach pracy urzędu.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez :
 
1.Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tryńcza
2.Umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tryńcza
3.Umieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Gniewczyna Łańcucka
 
Data wywieszenia obwieszczenia 30.12.2020r.
Sprawę prowadzi Dadak Stanisława tel: 016- 642-12-21 w.23

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-30 10:42
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 20 stycznia 2021r. 04:55:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.