Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tryńcza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań :
Zadanie nr 1 :"Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu "
Zadanie nr 2 :"Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza Do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Laszczynach " Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.873,Dz.U.z 2004r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz. 1203).
I Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje tych zadań :
Na realizację zadania nr 1 przeznacza się kwotę 4.827,00zł
Na realizację zadania nr 2 przeznacza się kwotę 9.426,0000zł
II Zasady przyznawania dotacji :
Przyznanie dotacji na realizacje zadań nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem , którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.873,Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593;Nr 116 poz. 1203) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 45 poz. 391 ;Nr 65 poz.594;Nr 166poz.1611;Nr 189 poz.1851;Nr 96 poz.874;Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177; Nr 93 poz.890;Nr 123 poz.1291;Nr121 poz.1264).
III Terminy i warunki realizacji zadań :
1. Termin realizacji zadania ustala się na cały 2007r.
2. Warunki realizacji zadania :
*Dowóz dzieci z głębokim , znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Tryńcza z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu " oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Laszczynach " i z powrotem do miejsca zamieszkania , *Dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich ) , *W czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi
IV Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa z dniem 12.04.2007r. o godz.900 Miejsce składania ofert : siedziba Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola Gminy Tryńcza Szczegółowych informacji można uzyskać w ZOSiP od pon. do piątku w godz. od 730-1530, tel (016) 642 12 23 Ofertę składa się na obowiązującym formularzu , którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2003r. (Dz.U. z 2003r.Nr 193 poz. 1891) .
Oferta powinna zawierać w szczególności :
1. nazwę i siedzibę podmiotu , akt utworzenia lub statut podmiotu , aktualny wypis z sądu lub innego organu rejestrowego
2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie , którego dotyczy zadanie
5. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania , w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z źródeł
6. deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
V Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert :
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12.04.2007r. w siedzibie ZOSiP Tryńcza o godz. 930 .
2. Tryb oceny ofert :
a) konkurs składa się z dwóch etapów . - w pierwszym etapie komisja konkursowa :
1/ stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert
2/ otwiera koperty z ofertami
3/ ustala , które z ofert spełniają warunki określone w &7 i &8 Uchwały Nr XVIII/155/04 Rady Gminy Tryńcza z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Tryńcza podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy , sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań i przekazuje je właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy celem zaopiniowania
4/ odrzuca oferty , które mimo wezwania do uzupełnienia , nie spełniają warunków określonych w & 7 i & 8 w/w uchwały i niezwłocznie zawiadamia pisemnie podmioty o odrzuceniu ich ofert
-w drugim etapie konkursu komisja konkursowa :
1/ analizuje merytoryczną zawartość ofert , biorąc pod uwagę opinie , o których mowa wyżej
2/wybiera najkorzystniejsza ofertę i decyduje o wysokości środków przyznanych na realizację zadania Gminy .
3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty : Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę :
  • Znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy
  • Zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu
  • Wartość merytoryczną projektu
  • Koszt realizacji projektu , w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji ,
  • Staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat
  • Dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą .
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku , gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta .
VI Informacje o zrealizowanych w poprzednim roku zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami , w trym wysokość udzielonych dotacji :
W poprzednim roku tj. 2006 na realizację zadania pn."Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu " wydatkowano kwotę 8.588,00zł a do ośrodka w Laszczynach 5.857,00zł . Wójt Gminy mgr Ryszard Jędruch
Data składania ofert:
2007-03-12 00:00:01
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
PublikującyAdmin Administrator 2007-03-12 00:00:01

Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 23 stycznia 2021r. 18:18:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.