Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy w związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2020

Tryńcza, 18.11.2020
Zapytanie ofertowe
 
Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na: Zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy w związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2020

Tryńcza, 18.11.2020
Zapytanie ofertowe
 
Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na: Zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy w związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2020
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy
37-204 Tryńcza 127
NIP: 7941654832, REGON 001027610
Tel./fax.: (16) 642 12 21
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami rozeznania rynku w stosunku do których nie stosuję się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2020
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego;
3. Przedmiot zamówienia, który zostanie dostarczony musi być fabrycznie nowy, wykonany z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nieużytkowany;
4. W przypadku dostarczenia przedmiotu o nieodpowiedniej jakości, niespełniających określonych wymagań, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany, na przedmiot o odpowiedniej jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Zamawiającego;
5. Wszystkie elementy składowe przedmiotu zamówienia winny być zgodne
z obowiązującymi normami i certyfikatami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia;
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważne należy rozumieć wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu. Zaoferowane wyposażenie powinno spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania lub posiadać lepsze parametry. Wskazanie przez Zamawiającego w zapytaniu marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a  nie wskazują na konkretny wybór lub konkretnego producenta;
7. Warunki dostawy:
  1. Dostawa nastąpi w ilościach i asortymencie wg. Zamówienia zamawiającego określonego w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania;
  2. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia we wskazane miejsce przez Zamawiającego własnym transportem, na swój koszt i ryzyko. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy w formie: e-mailem pod adres: promocja@tryncza.eu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem;
  3. Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo- odbiorczym podpisanym przez obie strony potwierdzającym kompletność dostawy zgodnie z zamówieniem. Podpisanie protokołu i odbiór przedmiotów objętych zamówieniem w ramach dostawy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonych przedmiotów za pomocą pism, faksu lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy;
  4. Rozliczenie odbędzie się w oparciu o ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę;
  5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury. Należność płatna przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy
2. Termin zakończenia: 28.12.2020 r.
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:
1. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
4. Wykonawca składając ofertę udziela na dostarczone urządzenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji od daty odbioru.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
VI. PRZYCZYNY ODRZUCENIA OFERTY:
Odrzuceniu podlegają oferty:
1. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2. Złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub
3. Złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub
4. Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.
 
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT oraz określi ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów przedmiotu umowy.
 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto – 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)
2. Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru:
X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt
 
 
IX. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego)
2. Oferty należy składać pisemnie na adres: Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127
w oznaczonej kopercie: Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Zakup, dostawę
i montaż sprzętu i wyposażenia Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy

z dopiskiem (NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT 25.11.2020 godz. 10:00) lub drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres: promocja@tryncza.eu do dnia 25.11.2020 do godz. 9:30;
3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność;
4. Oferta musy być podpisana przez osobę/osoby do tego upoważnione;
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
6. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 
X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert;
2. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.tryncza.eu .
 
XI. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKU:
1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest Dominika Kozak lub Mariusz Trojak - tel. (16) 642 12 21 wew.44
 
XII. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – j.t.Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm., stosowanie do art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 
 
XIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego- Wymagania niezbędne dla przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego- Wzór formularza ofertowego;
4. Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.
 
 
 
Zatwierdzam:

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ZAPYTANIE OFERTOWE Plik pdf 1.44 MB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 1.42 MB
Załącznik nr 2 Plik doc 19.15 KB
Załącznik nr 3 Plik pdf 414.00 KB
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Plik pdf 224.05 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Plik pdf 160.79 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-11-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-18 14:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-30 10:44
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 18 maja 2021r. 19:27:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.