Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Gminy Tryńcza

Tryńcza, dnia 2021-04-08
UIB.271.1.7.2021
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
                Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, NIP 794-169-14-60, REGON 650900565 – Zamawiający -zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową dostawę paliwa gazowego na potrzeby Gminy Tryńcza.
 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie  kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego dla Gminy Tryńcza do obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
 3. Prognozowane zużycie paliwa gazowego w  skali  12 miesięcy  wynosi  645 338 kWh.
 4. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego w podanym okresie.
 5. Rzeczywista ilość zakupionego gazu w trakcie realizacji umowy będzie wynikać wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
 6. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia składają się: opłata za sprzedaż gazu, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
 7. Rozliczenie za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będzie  na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dla każdego punktu poboru odrębnie.
 8. Należności z tytułu  wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od ich otrzymania przelewem na konto Wykonawcy.
 9. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy  dla większości punków poboru odbywa się po raz kolejny.
 10. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego realizowana jest w oparciu o umowę kompleksowej dostawy i sprzedaży paliwa gazowego z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.
 11. Aktualna umowa kompleksowa dostawy i sprzedaży paliwa gazowego obowiązuje do dnia 31.05.2021 r.
 12. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PSG O/Tarnów.
 13. Zamawiający jest zwolniony od akcyzy na wyroby gazowe zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.).
 14. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego(OSD) niezbędnych do przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.
 15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku zmiany ilości istniejących punktów poboru gazu, przy czym zmiana ilości punktów poboru gazu wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, budowy nowego punktu poboru, dodania punktu poboru do wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 16. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakościowych obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Wykonawca powinien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.
 
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia :     od dnia 01.06.2021 r.
do  dnia 31.05.2022 r.
 
 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania:
 • aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego,
 • aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji gazu ziemnego lub
 • aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) na świadczenia usługi dystrybucji gazu ziemnego na obszar do którego ma być dostarczany gaz.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie),  uwzględniającej obowiązujący podatek VAT oraz określi ceny jednostkowe poszczególnych składników opłat.
 
 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena  – znaczenie 100%
 
 1. FORMA, TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA OFERT:
 1. Ofertę cenową na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2021 r. do godz. 10.00  drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres  e – mail: inwestycje@tryncza.eu. W tytule e- maila proszę wpisać: Oferta na dostawę paliwa gazowego.
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, co powinno wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
 3. Wzór formularza oferty stanowi  załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego;
 4. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 
 
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia jest: Tomasz Penkal tel. 16 - 642 12 21 w. 34, Katarzyna Lis tel. 16 - 642 12 21 w. 40.
 
 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
 
 1. KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 •  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 
 
 
 
 
                                                                                       ……………………………………….
                                                                                             
 
ZAŁĄCZNIKI:
 1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia- wykaz
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego
 
 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-04-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-04-08 15:11
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-04-21 14:48
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 18 maja 2021r. 07:16:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.