Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków terapii zajęciowej

Tryńcza, dnia 2021-07-23
UIB.271.1.11.2021
                                                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE

                Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków terapii zajęciowej”.
 
 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:                                           
Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127
NIP 794-169-14-60, REGON 650900565
tel./fax.: (16) 642 12 21
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków terapii zajęciowej w tym specjalnie przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim.
 2. Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo homologacji dla tego typu pojazdu wydane przez ustawowo uprawniony organ, dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 2 do niniejszego rozeznania.
 4. Przedmiot zamówienia, który zostanie dostarczony musi być fabrycznie nowy, wykonany                         z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nieużytkowany.
 5. W przypadku dostarczenia urządzeń o nieodpowiedniej jakości, niespełniających określonych wymagań, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany, na przedmiot o odpowiedniej jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Zamawiającego.
 6. Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację.
 7. Warunki dostawy:
 1. Wykonawca dostarczy samochód we wskazane miejsce przez Zamawiającego własnym transportem, na swój koszt i ryzyko;
 2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury. Należność płatna przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 1. Termin rozpoczęcia:      z dniem podpisania umowy;
 2. Termin zakończenia:     31.10.2021 r.;
 
 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:
 1. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu zamówienia, koszty dostawy, opłaty i należne podatki.
 2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.
 
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena brutto – 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w rozeznaniu).
 
 1. FORMA, TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT  :
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego).
 2. Oferty należy składać:
- drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres: inwestycje@tryncza.eu lub
- pisemnie w Urzędzie Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 (sekretariat – pokój Nr 11) w  zamkniętej oznaczonej kopercie: Oferta na Zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków terapii zajęciowej
 do dnia 02.08.2021 r. do godz. 10.00;
 1. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby do tego upoważnione.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
 
 1. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW:
 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest Marlena Pietruś – tel. 16 642 12 21 wew. 40, Tomasz Penkal – tel. 16 642 12 21 wew. 34.
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 
 1. KLAUZULA RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 •  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 
 
 1. ZAŁĄCZNIKI:
 1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularza ofertowego,
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 
 
 
                                                                                                             Zatwierdzam:
 
 
 
 
 
                                                                                       ……………………………………….

Załącznik Nr 1 do rozeznania rynku
……………………………………                            
    ( pieczęć wykonawcy)                                                                            
 
FORMULARZ   OFERTY
 
Nazwa Wykonawcy
....................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................
 
REGON ...............................................................NIP………….....………………………….....
 
Adres...........................................................................................................................................
 
powiat ................................................ województwo .................................................................
 
tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. .......................................
 
            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: Zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków terapii zajęciowej
 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości:
 • netto: ……………………………….……zł (słownie:…………………………………………………………………………….)
 • podatek VAT ...% -................................ zł (słownie:…………………………………………………………………………..….)
 • brutto:……………………………...…… zł (słownie:………………………………………………………………………….…….)
 1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym jego zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
 2. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z zapytaniem ofertowym;
 3. Oświadczamy iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia;
 4. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
 5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia;
 6. Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty;
 
 
 
 
 
 
 
......................... dnia ............................         ......................................................................
         miejscowość                                   data                          Podpis wraz z pieczątką osoby  upoważnionej

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-23 13:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-08-04 13:19
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 22 września 2021r. 05:02:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.