Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Budowa słupa linii napowietrznej SN, linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej STSRu 20/250, linii kablowej nN na dz. nr ewid. 3692, 3715 w m. Gniewczyna Łańcucka, gm. Tryńcza

Tryńcza, dnia 2022-05-06                                                                                                                         UIB.271.1.13.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
                Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa słupa linii napowietrznej SN, linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej STSRu 20/250, linii kablowej nN na dz. nr ewid. 3692, 3715 w m. Gniewczyna Łańcucka, gm. Tryńcza”.
 
 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:                                           
Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127
NIP 794-169-14-60, REGON 650900565
tel./fax.: (16) 642 12 21

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa słupa linii napowietrznej SN, linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej STSRu 20/250, linii kablowej nN na dz. nr ewid. 3692, 3715 w m. Gniewczyna Łańcucka, gm. Tryńcza.
 2. Zakres prac obejmuje m.in.:
- budowę słupa K-12/15, nr 55/3,
- budowę linii kablowej od słupa nr 55/3 do stacji „Gniewczyna Szkoła”,
- budowę stacji transformatorowej STSu-20/250-KK2 „Gniewczyna Szkoła”,
- budowę linii kablowej nN – obw. Nr 1, Nr 2 i Nr 3,
- demontaż istniejących obiektów.
 1. Szczegółowy zakres robót został określają załączniki Nr 1-5 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 1. Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy
 2. Termin                 zakończenia: do 30 dni od dnia podpisania umowy
 
 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:
 1. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 3. Wraz z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załącznika Nr 4 – przedmiar robót.
 
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.
 
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena brutto – 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w rozeznaniu).
 
 1. FORMA, TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT:
 1. Ofertę cenową na formularzu ofertowym wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2022 do godz. 12.00 pisemnie na adres: Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 w oznaczonej kopercie Oferta na budowę stacji transformatorowej,
lub drogą elektroniczną - skan podpisanej oferty – na adres  e – mail: inwestycje@tryncza.eu w tytule e - maila proszę wpisać: Oferta na budowę stacji transformatorowej.
 1. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby do tego upoważnione.
 3. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
 
 1. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW:
 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest
Tomasz Penkal – tel. 16 642 12 21 w.34
Marlena Pietruś – tel. 16 642 12 21 w.40
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 
 1. ZAŁĄCZNIKI:
 1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – wzór formularza ofertowego,
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – projekt architektoniczno – budowlany
 3. Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego – projekt techniczny
 4. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego – przedmiar robót
 5. Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - decyzja
 
                                                                                                                   
 1. KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza 37-204 Tryńcza 127 ug.tryncza@data.pl;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 •  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    ……………………………………….
                                                                                                                                        podpis Zamawiającego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
……………………………………                           
 
    ( pieczęć wykonawcy)                                                                                                           
 
FORMULARZ   OFERTY
 
Nazwa Wykonawcy
....................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................
 
REGON ...............................................................NIP………….....………………………….....
 
Adres...........................................................................................................................................
 
powiat ................................................ województwo .................................................................
 
tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. .......................................
 
                W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące „Budowy słupa linii napowietrznej SN, linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej STSRu 20/250, linii kablowej nN na dz. nr ewid. 3692, 3715 w m. Gniewczyna Łańcucka, gm. Tryńcza”
 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości:
 • netto: ……………………………….……zł (słownie:…………………………………………………………………………….)
 • podatek VAT ...% -................................ zł (słownie:…………………………………………………………………………..….)
 • brutto:……………………………...…… zł (słownie:………………………………………………………………………….…….)
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
 2. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z zapytaniem ofertowym;
 3. Oświadczamy iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia;
 4. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
 5. Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty;
 
Załącznik: kosztorys ofertowy
 
 
 
 
 
......................... dnia ............................                             ......................................................................
         miejscowość                                data Podpis wraz z pieczątką osoby  upoważnionej

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-05-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-05-15 12:59
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-05-12 12:21
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 28 maja 2022r. 06:03:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.