Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Opracowanie koncepcji, Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie nowoczesnego kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej.

Tryńcza, dnia 2022-06-14
 
UIB.271.2.1.2022
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

 
Gmina Tryńcza zaprasza do przedstawienia oferty cenowej w przedmiocie zamówienia: Opracowanie koncepcji, Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie nowoczesnego kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej.
 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie koncepcji, Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie nowoczesnego kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej.
 2. W koncepcji, PFU oraz wycenie należy uwzględnić m. in.: budowę parkingów, ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia, oświetlenia z wykorzystaniem OZE, wyrównanie i utwardzenie terenu, wzmocnienie brzegów, budowę podświetlanego molo i promenady, utworzenie miejsc campingowych, strefy rekreacyjno – sportowej składającej się z parku linowego, ścianek wspinaczkowych, urządzeń street workout, skate parku, altan rekreacyjnych, boiska do piłki plażowej i placu zabaw z elementami wodnymi i interaktywnymi. W ramach inwestycji ma powstać także obiekt z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Teren kompleksu będzie monitorowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 3. Program Funkcjonalno-Użytkowy  należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 4. Wartość planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym należy ustalić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 5. Koncepcja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
 6. Opracowany PFU stanowił będzie dokument opisujący przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 99 ust. 5, ust. 6 i ust. 7,  tj. przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
 7. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 3 egz. papierowych oraz w wersji elektronicznej na  dysku zewnętrznym w formacie ogólnodostępnym, tylko do odczytu oraz do edycji.
 8. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach stanowiących własność Gminy Tryńcza wokół zbiornika wodnego zlokalizowanego na działkach  nr ewid. 2341 i 2342/3 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka.  Orientacyjną lokalizację inwestycji przedstawia załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Mapa sytuacyjna oraz załącznik graficzny MPZP trenów objętych pod inwestycję.
 
 1. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia:  do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
                                                                           
 1. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji  przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, należne podatki i inne opłaty.
 2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
 3. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.
 
 1. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena  – znaczenie 100%
 
 1. Forma, termin i miejsce składania ofert:
 1. Ofertę cenową na formularzu ofertowym należy złożyć Zamawiającemu w terminie do dnia 22.06.2022 r.  na adres  e – mail: inwestycje@tryncza.eu. W tytule e - maila proszę wpisać: Oferta na  opracowanie PFU.
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Wzór formularza oferty stanowi  załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
 4. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy.
 2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu i odebraniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego kompletnego opracowania stanowiącego przedmiot umowy.
 3. Należność za wykonanie  przedmiotu umowy będzie płatna po dokonanym odbiorze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo  wystawionej faktury.
 1. Osoba do kontaktu:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Tomasz Penkal tel. (16) 642 12 21 w. 34, adres  e – mail: inwestycje@tryncza.eu
 
 1. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 •  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 1. Postanowienia ogólne:
 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poź. zm..
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 
 
                                                                                             
 
             ……………………………………….
           
                                                                                 
ZAŁĄCZNIKI:
 1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – Mapa sytuacyjna

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zapytanie ofertowe Plik pdf 1.73 MB
Załącznik Nr 1_Wzór formularza ofertowego Plik doc 23.77 KB
Załacznik Nr 2_Mapa sytuacyjna Plik pdf 2.05 MB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-06-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-06-14 16:59
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-06-14 17:01
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 26 czerwca 2022r. 11:15:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.